czwartek, 29 marca 2012

Nowy schemat układu Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Prezentujemy nowy schemat układu Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska opracowany przez Komisję ds. Bibliografii Regionalnej na spotkaniu w dniu 29.03.2012 r. Na schemat naniesiono poprawki ustalone przez Komisję w dniach 14.06.2012 i 20.09.2012.
Nową klasyfikację zaczynamy stosować od kwietnia br. Nie robimy korekty wcześniejszych opisów.Schemat układu Bibliografii Regionalnej
Dolnego Śląska


01. ZAGADNIENIA OGÓLNE
     01.01. Bibliografie
     01.02. Czasopisma. Kalendarze
     01.03. Opracowania ogólne dotyczące całości województwa
                01.03.01 Opracowania dotyczące powiatu
     01.04. Poszczególne miejscowości
     01.05. Biografie. Pamiętniki

02. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
     02.01. Kartografia
     02.02. Geologia. Geofizyka. Gleboznawstwo
     02.03. Hydrologia. Meteorologia
     02.04. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka. Rekreacja
               02.04.01. Krajoznawstwo
               02.04.02. Turystyka.
                               02.04.02.01. Hotele, pensjonaty turystyczne
               02.04.03 Rekreacja. Wędkarstwo
               02.04.04 Informacja turystyczna
               02.04.05 GOPR
     02.05. Geodezja
     02.06. Przyroda. Ochrona przyrody
                02.06.01 Roślinność
                02.06.02 Zwierzęta
                02.06.03 Rezerwaty przyrody, ogrody, parki, parki narodowe, parki krajobrazowe
     02.07. Klęski żywiołowe

03. LUDNOŚĆ
    03.01. Antropologia
    03.02. Demografia
    03.03 Mniejszości narodowe

04. HISTORIA
     04.01. Opracowania ogólne
     04.02. Nauki pomocnicze historii
               04.02.01 Heraldyka
     04.03. Archeologia
     04.04. Historia
              04.04.01 Historia do 1945 r.
              04.04.02 Historia po 1945 r.
     04.05. Historia miejscowości

05. ETNOGRAFIA
     05.01. Zagadnienia ogólne
     05.02. Literatura ludowa
     05.03. Sztuka ludowa
     05.04. Muzyka i taniec
     05.05. Zwyczaje, obrzędy, wierzenia
     05.06. Kultura materialna

06. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
     06.01. Zagadnienia ogólne.
               06.01.01. Planowanie. Inwestycje
               06.01.02 Rynek nieruchomości. Giełdy nieruchomości
               06.01.03 Specjalne strefy ekonomiczne. Parki przemysłowe i technologiczne
     06.02. Historia gospodarcza. Geografia gospodarcza
     06.03. Przekształcenia własnościowe
               06.03.01. Prywatyzacja
               06.03.02. Spółki
     06.04. Przemysł.
               06.04.01. Zagadnienia ogólne
               06.04.02. Poszczególne gałęzie przemysłu
                              06.04.02.01. Górnictwo
                              06.04.02.02. Przemysł motoryzacyjny
                              06.04.02.03. Przemysł chemiczny
                              06.04.02.04. Przemysł spożywczy
                              06.04.02.05. Przemysł odzieżowo-włókienniczy
                              06.04.02.06 Przemysł szklarsko-ceramiczny
                              06.04.02.07. Przemysł elektromaszynowy i elektrotechniczny
               06.04.03. Drobna wytwórczość. Spółdzielczość rzemieślnicza
     06.05. Gospodarstwo wiejskie
               06.05.01. Rolnictwo. Poszczególne uprawy. Mechanizacja
               06.05.02. Hodowla. Weterynaria
                              06.05.02.01. Schroniska dla zwierząt
               06.05.03. Ogrodnictwo. Sadownictwo
               06.05.04. Leśnictwo. Łowiectwo
               06.05.05. Pszczelarstwo
               06.05.06. Rybactwo
               06.05.07. Agroturystyka. Działalność pozarolnicza
     06.06. Handel. Usługi. Gastronomia. Żywienie zbiorowe
               06.06.01. Handel. Targi
               06.06.02. Usługi
               06.06.03. Gastronomia. Żywienie zbiorowe. Produkt regionalny
     06.07. Finanse.
              06.07.01. Budżet
              06.07.02. Ubezpieczenia
              06.07.03. Banki
     06.08. Komunikacja. Transport. Łączność
     06.09. Gospodarka wodna
     06.10. Gospodarka komunalna
               06.10.01. Cmentarze
     06.11. Gospodarka mieszkaniowa
     06.12. Pożarnictwo
     06.13. Budownictwo. Urbanistyka. Planowanie przestrzenne.

07. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
     07.01. Zagadnienia ogólne
     07.02. Partie i stronnictwa polityczne
     07.03. Organizacje społeczne i młodzieżowe
               07.03.01. Organizacje społeczne
               07.03.02. Organizacje młodzieżowe
               07.03.03. Inne organizacje i ruchy społeczne
     07.04. Uroczystości. Obchody. Zjazdy
     07.05. Praca. Zagadnienia socjalne. Związki zawodowe. Strajki
               07.05.01. Rynek pracy
               07.05.02. Zagadnienia socjalne. ZUS
               07.05.03. Związki zawodowe. Strajki
     07.06. Zagadnienia socjologiczne. Patologia społeczna. Pomoc społeczna
               07.06.01. Zagadnienia socjologiczne
               07.06.02. Patologia społeczna
               07.06.03. Opieka społeczna
               07.06.04. Cudzoziemcy
              07.06.05. Niepełnosprawni
              07.06.06. Konflikty społeczne. Protesty społeczne
     07.07. Współpraca z zagranicą
                07.07.01. Związki miast. Miasta partnerskie. Współpraca poszczególnych
                                 miejscowości z zagranicą.
                07.07.02. Euroregiony

08. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
     08.01. Zagadnienia ogólne. Paszporty
     08.02. Terytorialne organa władzy państwowej. Samorząd terytorialny
     08.03. Zagadnienia prawne. Sądownictwo
     08.04. Bezpieczeństwo publiczne
               08.04.01. Policja. Straż miejska
               08.04.02 Przestępczość
     08.05. Wybory do Sejmu, Senatu, prezydenckie
     08.06. Wybory samorządowe

09. WOJSKO

10. OCHRONA ZDROWIA
     10.01. Służba zdrowia
     10.02. Lecznictwo. Szpitale
     10.03. Higiena
     10.04. Apteki. Farmacja
     10.05. Uzdrowiska. Sanatoria

11. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA
     11.01. Nauka. Szkolnictwo wyższe. Instytuty, towarzystwa i organizacje naukowe
                11.01.01. Zagadnienia ogólne
                11.01.02. Szkolnictwo wyższe
                11.01.03. Instytuty, towarzystwa i organizacje naukowe
                                11.01.03.01. Konferencje i seminaria
                11.01.04. Popularyzacja nauki. Konkursy szkolne
     11.02. Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
                11.02.01. Zagadnienia ogólne
                11.02.02. Szkolnictwo podstawowe
                11.02.03. Gimnazja
                11.02.04. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące
                11.02.05. Szkolnictwo zawodowe
                11.02.06. Szkolnictwo policealne
                11.02.07. Opieka nad dziećmi i młodzieżą.
                               11.02.07.01. Wychowanie przedszkolne
                               11.02.07.02. Resocjalizacja
                               11.02.07.03. Domy dziecka. Rodziny zastępcze
                               11.02.07.04. Świetlice środowiskowe
                11.02.08. Oświata dorosłych. Andragogika
     11.03. Kultura
               11.03.01. Zagadnienia ogólne
               11.03.02. Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny
               11.03.03. Praca kulturalno-oświatowa (domy kultury, kluby, świetlice,
                                kolekcjonerstwo)
               11.03.04. Imprezy kulturalne
               11.03.05. Muzea i wystawy. Galerie
               11.03.06. Radio i telewizja. Internet
               11.03.07. Kultura fizyczna. Sport
               11.03.08. Rozrywka. Kasyna
               11.03.09. Promocja i reklama. Marketing regionalny

12. JĘZYKOZNAWSTWO

13. LITERATURA PIĘKNA
     13.01. Zagadnienia ogólne
     13.02. Historia literatury. Krytyka literacka. Życie literackie
     13.03. Teksty

14. SZTUKA
     14.01. Zagadnienia ogólne
     14.02. Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków
     14.03. Plastyka (grafika, malarstwo, rzeźba)
     14.04. Sztuka stosowana
     14.05. Muzyka
     14.06. Teatr
     14.07. Film. Kino
     14.08. Fotografika
     14.09. Amatorski ruch artystyczny

15. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE

16. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA
     16.01. Zagadnienia ogólne
     16.02. Drukarstwo. Ruch wydawniczy. Księgarstwo
     16.03. Biblioteki. Czytelnictwo. Służba informacyjna
     16.04. Bibliofilstwo. Exlibrisy. Kolekcjonerstwo
     16.05. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo
     16.06. Archiwa

sobota, 10 marca 2012

Szkolenia


W marcu bieżącego roku Dział Informacji DBP we Wrocławiu rozpoczyna cykl szkoleń w formie indywidualnych warsztatów dla pracowników dolnośląskich bibliotek stopnia powiatowego. Teriny poszczególnych zajęć podano TU.

Warsztaty poświęcone będą metodyce pracy bibliograficznej, zasadom selekcji dokumentów, opracowaniu formalnemu i rzeczowemu oraz poprawnemu wprowadzaniu rekordów bibliograficznych do bazy DZB w systemie ALEPH.

Proponujemy, aby osoby biorące udział w szkoleniach przywiozły ze sobą materiały, których opracowanie nastręcza problemy lub wątpliwości.

Wszystkich zainteresowanych taką forma doskonalenia warsztatu bibliograficznego prosimy o kontakt.
Jednocześnie ponawiamy apel o zgłaszanie wszelkich zapytań i uwag dotyczących tworzenia bibliografii terytorialnej oraz propozycji najpilniejszych tematów, którymi powinna zająć się powołana przez Państwa Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

piątek, 2 marca 2012

Spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej


W dniu 29.03.2012 o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej DBP we Wrocławiu odbędzie się I posiedzenie Komisji do spraw Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Tematem prac członków Komisji będzie modernizacja klasyfikacji stosowanej w bibliografii terytorialnej DZB oraz podział opracowywanych dokumentów w poszczególnych placówkach.
Wszelkie uwagi dotyczące tematu posiedzenia prosimy kierować do członków Komisji. Adresy i nr telefonów znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT.

Nowa instrukcja


W styczniu bieżącego roku pracownicy Działu Informacji DBP we Wrocławiu znowelizowali Instrukcję „Format Marc 21 dla potrzeb Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Artykuły z czasopism”. Pełny tekst instrukcji dostępny jest TUTAJ.

...

Szanowni Państwo!
Serdecznie witamy na stronie poświęconej Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Będzie to miejsce, w  którym znajdziecie Państwo bieżące informacje z zakresu bibliografii terytorialnej, materiały metodyczne oraz sprawozdania z posiedzeń Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Zachęcamy do częstych odwiedzin, przekazywania wszelkich uwag dotyczących bibliografii, zadawania pytań, które z pewnością nie pozostaną bez odpowiedzi oraz komentowania zamieszczanych materiałów.
Mamy nadzieję nie tylko na intensyfikację działań bibliograficznych lecz także na zacieśnienie więzi między dolnośląskimi bibliografami.  
Życzymy sobie i Państwu miłej i owocnej pracy!