piątek, 15 czerwca 2012

Ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska dotyczące opisu artykułów dot. zagadnień administracyjnych


 • hasła przedmiotowe osobowe: w przypadku artykułów z zakresu zagadnień prawno-administracyjnych i samorządowych bardzo często mamy do czynienia z tekstami na temat funkcjonariuszy publicznych, urzędników administracji lokalnej, posłów, senatorów itd. Tworząc hasła przedmiotowe osobowe wyrażające nazwę tych osób należy pamiętać o tym, że nie stosujemy dopowiedzeń identyfikujących wyrażających funkcję (np. prezydent, radny, wójt itp.). 

  Dopowiedzeniem obligatoryjnym są daty biograficzne, o ile można je ustalić. Zapisujemy je w następujący sposób:

  dla osób nieżyjących:
  600 14 a| Iwaszkiewicz, Bolesław d| (1900-1983) 

  dla osób żyjących:
  600 14 |a Herbowski, Antoni |d (1951- ) 

  jeśli zależy nam na zaznaczeniu w opisie przedmiotowym tego, jaką funkcję sprawuje dana osoba, prócz hasła osobowego tworzymy hasło przedmiotowe ogólne wyrażające kategorię osób, np.:

  650 _4 a| Prezydent miasta
  650 _4 a| Parlamentarzyści
  650 _4 a| Sołtys
    
  w związku z powyższymi ustaleniami prosimy o korektę opisów bibliograficznych zawierających hasła osobowe.

 • wyrażanie chronologii:
  w przypadku artykułów dotyczących wyborów samorządowych przy hasłach przedmiotowych ogólnych i geograficznych stosujemy określniki chronologiczne zawierające datę roczną, np.:
  650 _4 a| Wybory samorządowe y| 2010 r.
  651 _4 a| Świdnica (woj. dolnośląskie) x| wybory samorządowe y| 2010 r.
  dla artykułów poświęconych całym kadencjom sejmików, rad miejskich itp. można stosować określnik chronologiczny wyrażający przedział czasu, przy czym należy używać określników znajdujących się w SJHP BN, np.
  artykuł dotyczący kadencji 2006-2010 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego powinien otrzymać hasło:
  651 _4 a| Dolnośląskie, województwo x| samorząd y| od 2001 r. 
   
  w przypadku instytucjonalnych organów samorządowych możemy stworzyć hasło korporatywne z dopowiedzeniem chronologicznym wyrażającym kadencję, analogicznie jak tworzone są hasła korporatywne dla sejmu i senatu:
  610 24 a| Sejm (2001-2005)
  610 24 a| Senat RP (2011- )
  i analogicznie:
  610 24 a| Sejmik Województwa Dolnośląskiego (2006-2010)
   
  Więcej o wyrażaniu chronologii w JHP BN mozna przeczytać na stronach:

czwartek, 14 czerwca 2012

Sprawozdanie z II posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 14.06.2012r. odbyło się II posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Agnieszka Heidinger,
2. Elwira Brzezińska,
3. Ewa Kownacka,
4. Kamila Wilk,
5. Małgorzata Fitas,
6. Grażyna Błażejowska,
7. Jolanta Kaszewska,
8. Magdalena Nawrocka,
9. Joanna Gaworska–Wandas.
W spotkaniu uczestniczyła także wicedyrektor DBP we Wrocławiu Jolanta Ubowska.

Program:
 1. Przedstawienie członkom komisji sugestii dotyczących nowego schematu układu bibliografii regionalnej i ustosunkowanie się do nadesłanych propozycji.

 2. Sprawdzenie oznakowań mutacji Polski Gazety Wrocławskiej w celu właściwego wprowadzania do bazy regionalnej z odniesieniem do wskazań pana Jacka Korchańca dyrektora działu kolportażu „Polska Gazeta Wrocławska”.

 3. Przedstawienie stanu prac nad melioracją bazy regionalnej:
- DBP we Wrocławiu - w dalszym ciągu korekta za lata 2006 – 2011 oraz ujednolicanie tematów osobowych i korporatywnych,
- wydzielenie opisów z wielokrotnym polem 693 – rozesłane do właściwych placówek,
- wydzielenie opisów w których brak cytaty pole 773 – są to albo książki, albo dżs, albo też recenzje tworzone według starych przepisów które także należy poprawić. Wykaz zostanie przesłany do bibliotek zainteresowanych w piątek 15.06.2012 r. ,
- od 12.06. funkcjonuje podział bazy regionalnej na poszczególne biblioteki,
- KARTOTEKA HASEŁ WZORCOWYCH nadal w formie papierowej – trwają ustalenia. Efekty pracy będą widoczne w III kwartale bieżącego roku.

  4. Wstępne ustalenia dotyczące kartoteki : zasady tworzenia i nadzoru.

  5. Ustalenia dotyczące opisów z zakresu zagadnień prawno – administracyjnych w tym wyborów      
       samorządowych.
  6. Ustalenie terminu III spotkania Komisji oraz tematu obrad.


Ustalenia Komisji:

Ad. 1. Po analizie nadesłanych sugestii i propozycji Komisja postanowiła dodać i/ lub wyodrębnić w schemacie układu bibliografii dolnośląskiej następujące zagadnienia: opracowania dotyczące powiatu, produkt regionalny, konkursy szkolne, Internet, specjalne strefy ekonomiczne oraz parki przemysłowe i technologiczne.
Aktualna wersja schematu, obowiązująca od czerwca br. jest dostępna na niniejszym blogu

Ad. 2. Sprawdzenie oznakowań mutacji Polski Gazety Wrocławskiej w celu właściwego wprowadzania do bazy regionalnej z odniesieniem do wskazań pana Jacka Korchańca dyrektora działu kolportażu „Polska Gazeta Wrocławska”.
W opisie bibliograficznym zamieszczanym w bazie Bibliografii Dolnego Śląska należy bezwzględnie podać oznaczenie wydania zamieszczone w cytacie wydawniczej oraz stosować się do uwagi zamieszczonej w instrukcji Format Marc 21 dla potrzeb Bibliografii RegionalnejDolnego Śląska . Artykuły z czasopism - str. 35.

Ad. 3. Przedstawienie stanu prac nad melioracją bazy regionalnej:
- DBP we Wrocławiu - w dalszym ciągu korekta za lata 2006 – 2011 oraz ujednolicanie tematów osobowych i korporatywnych,
- wydzielenie opisów z wielokrotnym polem 693 – rozesłane do właściwych placówek,
- wydzielenie opisów w których brak cytaty pole 773 – są to albo książki, albo dżs, albo też recenzje tworzone według starych przepisów które także należy poprawić. Wykaz zostanie przesłany do bibliotek zainteresowanych w piątek 15.06.2012 r. ,
- od 12.06. funkcjonuje podział bazy regionalnej na poszczególne biblioteki,
- KARTOTEKA HASEŁ WZORCOWYCH nadal w formie papierowej – trwają ustalenia. Efekty pracy będą widoczne w III kwartale bieżącego roku.
Członkowie Komisji postanowili, iż od lipca bieżącego roku pracownicy poszczególnych bibliotek współtworzących bazę regionalną rozpoczną korektę opisów bibliograficznych zawierających hasła osobowe (usuwanie wszelkich dopowiedzeń z wyjątkiem haseł pobranych ze Słownika JHP BN oraz dopowiedzeń chronologicznych). W razie wątpliwości prosimy o skorzystanie z Poradnika JHP BN rozdział III.Hasło osobowe (Małgorzata Witkowska) lub kontakt z członkami Komisji.
Zwracamy się z prośbą do bibliografów dolnośląskich o terminowe rozpoczęcie prac korektorskich.

Ad. 4. Wstępne ustalenia dotyczące kartoteki : zasady tworzenia i nadzoru. Hasła korporatywne przejmowane są ze Słownika JHP BN. W przypadku braku hasła w słowniku bibliografowie tworzą własne hasła zgodnie z zasadami JHP. Nad ich poprawnością czuwają członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Pozostałe ustalenia dotyczące zasad tworzenia poszczególnych typów haseł korporatywnych do zapoznania w poście poniżej.

Ad. 5. Ustalenia dotyczące opisów z zakresu zagadnień prawno – administracyjnych w tym wyborów samorządowych. Dyskusja dotyczyła wyrażenia chronologii w opisach bibliograficznych oraz stosowania (zamiast dopowiedzeń do hasła osobowego) tematów rzeczowych wyrażających kategorię osób takich jak np. : Parlamentarzyści, Prezydent miasta itp. Szczegóły w poście powyżej.

Ad. 6. Ustalenie terminu III spotkania Komisji oraz tematu obrad. 
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 20.09. 2012r. o godzinie 9.30 w sali 22 DBP we Wrocławiu.
Tematem spotkania będzie opracowanie materiałów metodycznych dotyczących opisów bibliograficznych na temat specjalnych stref i podstref ekonomicznych (konstrukcja hasła) oraz odniesienie do wykazu haseł korporatywnych stworzonego na potrzeby budowy kartoteki haseł wzorcowych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Członków Komisji prosimy o zapoznanie się z rozdziałem „Hasło korporatywne” Poradnika JHP BN, dostępnego na stronie: http://bn.org.pl/download/document/1326887603.pdf

Joanna Gaworska–Wandas
DBP we WrocławiuZasady tworzenia haseł przedmiotowych korporatywnych w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska


Poniższy materiał opracowała Magdalena Nawrocka na podstawie Poradnika JHP BN - Hasło korporatywne autorstwa Justyny Wilk-Żmigrodzkiej oraz w oparciu o ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska z dn. 14.06.2012 r. 

Hasło korporatywne jest to hasło przedmiotowe będące nazwą ciała zbiorowego. Ciało zbiorowe to instytucja, organizacja, grupa osób lub organizacji występująca pod własną nazwą, jednoznacznie ją identyfikującą.

Hasło korporatywne tworzymy zawsze wtedy, gdy opracowywany artykuł dotyczy ciała zbiorowego - jego organizacji, administracji, działalności, historii, pracowników itd.

Nazwę ciała zbiorowego przejmujemy ze Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Jeśli nazwa nie występuje w SJHP, tworzymy hasło korporatywne zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

 • Nazwę ciała zbiorowego podaje się w formie oficjalnie przyjętej i używanej przez to ciało. Nazwa ta powinna być przejęta ze statutu, pieczęci, oficjalnych dokumentów danej instytucji lub jej oficjalnej strony internetowej. Jeśli przypuszczamy, że oficjalna nazwa nie jest wystarczająca, a użytkownicy bibliografii mogą posługiwać się podczas wyszukiwania nazwą potoczną, wówczas nazwę oficjalną przejmujemy do hasła korporatywnego w polu 610, a nazwę potoczną umieszczamy w polu 653.

 • Jeśli ciało zbiorowe zmieniało nazwę, w haśle stosujemy nazwę obowiązującą w czasie, z którego pochodzi opracowywany artykuł. Pozostałe nazwy traktujemy jako formy odsyłaczowe i umieszczamy w polu 653.

Przykład:
Spółka Poltegor-projekt z Wrocławia pod obecną nazwą funkcjonuje od 1991 roku. Wcześniej nosiła następujące nazwy: Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych (od 1955 roku) i Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor (od 1971 roku).
Artykuł dotyczący firmy, który ukazał się w roku 2000 otrzymuje hasło korporatywne w polu 610 zawierające obecną nazwę. Nazwy poprzednie podaje się w polach 653. 

Artykuł dotyczący tej samej firmy, który ukazał się w roku 1968, otrzymuje hasło korporatywne zawierające nazwę, która wówczas obowiązywała. Pozostałe nazwy występują w polach 653.


 • Jeśli ciało zbiorowe występuje zarówno pod pełną nazwą, jak i akronimem, skrót należy rozwiązać i przejąć do hasła pełną nazwę. Akronimy lub inne skróty przejmujemy do hasła wówczas, gdy są one bardziej znane i powszechniej używane niż pełna nazwa.


 • Akronimy i inne skróty występujące w obrębie nazwy ciała zbiorowego należy przejąć do hasła bez rozwiązywania

 • Pomijamy określenie stanu prawnego ciała zbiorowego - np. sp. z o.o., SA, s.c., GmbH.

 • W nazwach ciał zbiorowych wszystkie wyrazy z wyjątkiem przyimków, spójników i wyrażeń typu „imienia”, „na rzecz”, „do spraw” piszemy z wielkich liter. Zasada ta stosuje się do nazw w języku polskim.

 • Nie stosujemy cudzysłowów w nazwach ciał zbiorowych.

 • Dopowiedzenia z nazwą siedziby (dopowiedzenia lokalizujące) stosujemy obligatoryjnie, gdy na końcu nazwy ciała zbiorowego występuje jako element dający się oddzielić nazwa jego siedziby, np:

  hasło: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza (Świdnica)
  nazwa: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy 

  hasło: Sąd Okręgowy (Wrocław)
  nazwa: Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  hasło: Urząd Miejski (Wrocław)
  nazwa: Urząd Miejski Wrocławia

  Nie uważa się za nazwę siedziby obiektu fizjograficznego, np. 

  hasło: Obserwatorium Wysokogórskie na Śnieżce im. Tadeusza Hołdysa
  a nie Obserwatorium Wysokogórskie im. Tadeusza Hołdysa (Śnieżka)


  Nie stosuje się dopowiedzenia lokalizującego, gdy w nazwie danego ciała zbiorowego występuje przymiotnik utworzony od nazwy tej miejscowości, np:

  Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska
  a nie Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska (Jelenia Góra)
 • Dopowiedzenia identyfikujące - stosujemy wówczas, gdy nazwa danego ciała zbiorowego nie jest wystarczające do jego identyfikacji, np:

  Hurt (zespół muz.) 

 • Ciała zbiorowe podrzędne:
  jeśli nazwa ciała podrzędnego wystarcza do jego identyfikacji, do hasła przejmuje się nazwę ciała podrzędnego

  gdy nazwa ciała podrzędnego zawiera nazwę ciała zbiorowego nadrzędnego, wówczas na pierwszym miejscu wystąpi ciało nadrzędne, np. 

  dla Wydziału Hutniczego Politechniki Wrocławskiej tworzymy hasło w postaci:
  610 24 a| Politechnika Wrocławska.
              b| Wydział Hutniczy
  dla lokalnych oddziałów i kół organizacji o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym ciałem nadrzędnym jest odpowiednia organizacja


  przy podawaniu nazw ciał zbiorowych podrzędnych należy uwzględniać tylko te szczeble hierarchii, które są niezbędne dla identyfikacji danego ciała zbiorowego. W praktyce oznacza to, że pomijamy szczeble pośrednie:


 • Nazwy drużyn sportowych - w hasłach korporatywnych stosujemy nazwy popularne, obiegowe, te które są najbardziej znane (np. Śląsk Wrocław, Miedź Legnica). Nazwę miejscowości traktujemy jako integralną część nazwy klubu i nie przenosimy nazwy siedziby do dopowiedzenia.