piątek, 6 grudnia 2013

Porozumienie bibliotek dolnośląskich wchodzących w skład DZB w sprawie tworzenia Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Notatka ze spotkania z Dyrekcją Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu dotyczącego porozumienia bibliotek dolnośląskich wchodzących w skład DZB w sprawie tworzenia Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

W dniu 05.12.2013 r. przedstawiono Dyrekcji DBP propozycję do porozumienia dotyczącego współpracy bibliotek dolnośląskich nad bazą bibliografii regionalnej.

Treść propozycji :

1. Biblioteki (szczególnie stopnia powiatowego) zrzeszone w DZB zobowiązują się do współtworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

2. Dyrektorzy placówek wyznaczają osobę odpowiedzialną za opracowanie i wprowadzanie do bazy materiałów regionalnych. Tworzą dogodne warunki do podejmowania prac bibliograficznych (organizacja warsztatu bibliograficznego, systematyczne pozyskiwanie zbiorów regionalnych, zapewnienie właściwej ilości godzin potrzebnych do prac bibliograficznych). Umożliwiają uczestnictwo we wszelkich szkoleniach, warsztatach i konferencjach mających na celu doskonalenie zawodowe bibliografów. Dbają o właściwa promocję bazy bibliografii regionalnej oraz wszelkich działań propagujących wiedzę o regionie.

3. Nadzór merytoryczny nad bazą Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska sprawuje Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, której działalność formalizuje niniejsze Porozumienie.

Skład Komisji:
Jolanta Poważyńska - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
Eliza Furmanek - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
Agnieszka Heidinger - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
Ewa Kownacka - MBP w Świdnicy
Robert Staniszewski - MBP w Świdnicy
Grażyna Błażejowska - Legnicka Biblioteka Publiczna
Jolanta Kaszewska - Legnicka Biblioteka Publiczna
Małgorzata Fitas - MBP w Zgorzelcu
Kamila Wilk - JCIiER "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze
Dorota Kacprzak - JCIiER "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze
Joanna Gaworska-Wandas - DBP we Wrocławiu
Magdalena Nawrocka - DBP we Wrocławiu

Cel powstania Komisji:
Zintensyfikowanie prac nad bibliografią regionalną DZB i pozyskanie kolejnych partnerów współodpowiedzialnych za pełną, jednolitą i rzetelną informację bibliograficzną o regionie dolnośląskim.

Plan współpracy Komisji:
- opracowywanie materiałów metodycznych, niezbędnych w pracach nad ujednoliceniem opisów w bibliografii terytorialnej,
- stworzenie kartoteki haseł wzorcowych,
- podział opracowywanych dokumentów, który zapobiegnie powielaniu się opisów lub pomijaniu artykułów związanych z regionem,
- koordynacja prac bibliograficznych,
- pomoc merytoryczna nad opracowaniem bibliografii lokalnej,
- współpraca z bibliotekami powiatowymi i współorganizacja szkoleń z zakresu bibliografii regionalnej.
- bieżące uzupełnianie i przekazywanie na stronę internetową Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska informacji dotyczących prac Komisji.

Posiedzenia Komisji będą się odbywać przynajmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeb. Członkowie dolnośląskiej komisji zobowiązani są do współpracy z Zespołem do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Skład Komisji może ulec zmianie.

4. Bibliografowie poszczególnych placówek zobowiązani są do systematycznej pracy nad bibliografią regionalną oraz ustawicznego doskonalenia warsztatu bibliograficznego poprzez:
- uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z praca bibliografów,
- bieżące śledzenie materiałów metodycznych opracowanych i publikowanych przez Komisję ds. bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska,
- orientację w dokumentach normujących prace bibliograficzne (normy, Słownik JHP BN i wszelkie inne wytyczne dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego w opisie bibliograficznym na potrzeby bibliografii lokalnej).
Jednocześnie zobowiązuje się bibliografów do cyklicznej i samodzielnej korekty wprowadzonych do bazy opisów.


Przedstawiona propozycja została zaakceptowana. Na jej podstawie powstanie Porozumienie w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w ramach DZB. Mam nadzieję, że uda się je podpisać jeszcze w tym roku.

Rozmawiano także o możliwości promowania Bibliografii Regionalnej na stronie domowej Urzędu Marszałkowskiego. Ustalono treść pisma kierowanego do Wydziału Kultury.

O efektach będziemy informować na bieżąco.

Dziękuję członkom Komisji ds. Bibliografii Regionalnej za wyrozumiałość i szybką reakcję w sprawie uwag do porozumienia. Postaram się więcej nie prosić Państwa o przygotowanie materiałów na wczoraj :)

Gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze jakieś uwagi i propozycje proszę o kontakt.

Joanna Gaworska-Wandas

sobota, 30 listopada 2013

Sprawozdanie z VIII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 28.11.2013 r. odbyło się VIII posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Małgorzata Fitas
2. Grażyna Błażejowska
3. Ewa Kownacka
4. Magdalena Nawrocka
5. Robert Staniszewski
6. Joanna Gaworska-Wandas


Na spotkaniu przekazano informację z 32 posiedzenia Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP, które odbyło się 23.10.2013 r. w Bibliotece Narodowej. Zainspirowani wystąpieniem pani Krystyny Kasprzyk (WBP w Krakowie) na temat Przestrzeń informacyjna bibliografii regionalnych – tendencje organizacyjne, postanowiliśmy sprawdzić jak się sprawa przedstawia na terenie Dolnego Śląska. W związku z tym członkowie Komisji przygotowali pytania do ankiety, którą otrzymacie Państwo w formie elektronicznej w grudniu br. Dotyczą one organizacji warsztatu bibliograficznego, pracy bibliografów oraz postrzegania jej efektów końcowych, a także propozycji promowania bibliografii regionalnej.
W trakcie opracowywania ankiety padła propozycja sformalizowania współpracy bibliotek dolnośląskich nad bazą Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, która obecnie jest inicjatywa oddolną i opiera się jedynie o dobra wolę i chęci bibliografów i ich przełożonych. Zaproponowano także podjęcie starań, aby link do bazy bibliografii regionalnej wraz z odpowiednią adnotacją był zamieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obie propozycje zostały przekazane pani Jolancie Ubowskiej – zastępcy dyrektora DBP. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 5 grudnia 2013 r.
W dalszej części posiedzenia przygotowano materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla artykułów na temat spotkań autorskich i wystaw (instruktarz w postach poniżej).
Ustalono także termin dorocznego spotkania bibliografów dolnośląskich. Odbędzie się ono 26.02.2014 r. o godzinie 10.00 w sali 35 (III p. budynek A, DBP we Wrocławiu). Na zjeździe zostanie podsumowany kolejny rok pracy bibliografów i Komisji, przedstawione zostaną wyniki ankiety, opracowany kalendarz indywidualnych warsztatów dla bibliografów oraz ich tematyka, przyjmowane będą postulaty Państwa względem tworzenia lokalnej bazy KHW oraz propozycje do opracowania kolejnych materiałów metodycznych. Nie zabraknie również czasu na dyskusję. Natomiast kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w marcu 2014 r. O szczegółach poinformujemy Państwa na lutowym spotkaniu.
Joanna Gaworska - Wandas

piątek, 29 listopada 2013

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących wystaw - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opracowując na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska artykuły poświęcone wystawom należy utworzyć następujące hasła przedmiotowe:

- hasło przedmiotowe osobowe, jeżeli wystawa prezentuje prace konkretnego artysty lub jest poświęcona konkretnej postaci historycznej. Możemy utworzyć hasło osobowe typu autor-tytuł, podając w podpolu „t” tytuł wystawy. Przykłady:

600 14 a| Twardowski, Lech d| (1952- )

600 14 a| Pietras, Alicja. t| Autoportret Pamięciowy


- hasło przedmiotowe odnoszące się do wystawy, o której mówi artykuł - przeważnie będzie miało ono postać hasła przedmiotowego korporatywnego o następującej konstrukcji: w polu 610 w podpolu „a” znajdzie się nazwa instytucji, w której prezentowana jest wystawa (muzeum, galeria, biblioteka, szkoła itd.), w podpolu „x” - określnik „wystawy”, a podpolu „t” - tytuł wystawy. Należy upewnić się, że podajemy poprawną nazwę zarówno instytucji, jak i wystawy.

Przykład:

610 24 |a Muzeum Narodowe (Wrocław) |x wystawy. |t Od Cranacha do Picassa

Jeżeli opisywana w artykule wystawa ma charakter cyklicznej imprezy, o ogólnopolskim lub międzynarodowym charakterze i posiada hasło w Słowniku Języka Haseł Przedmiotowych BN, tworzymy dla niej hasło przedmiotowe - nazwę imprezy w polu 611 z odpowiednimi dopowiedzeniami. Przykład:

611 24 |a Międzynarodowa Wystawa Satyrykon |n (35 ; |d 2012 ; |c Legnica)

- hasło przedmiotowe ogólne (lub formalne) odnoszące się do przedmiotu wystawy o następującej konstrukcji: w polu 650 (lub 655) w podpolu „a” temat wyrażający to, co jest prezentowane na wystawie, w podpolu „x” - określnik „popularyzacja”. Przykłady:

655 _4 |a Fotografia polska |x popularyzacja

650 _4 |a Moda dziecięca |x historia |x popularyzacja

655 _4 |a Rysunek niemiecki |x popularyzacja

Aby sprawdzić, czy wybrany przez nas temat jest tematem ogólnym czy formalnym, odszukujemy go w Słowniku Języka Haseł Przedmiotowych BN i patrzymy, co jest napisane po lewej stronie - jeżeli „temat”, to jest to temat ogólny i umieszczamy go w polu 650, jeżeli „forma” - mamy do czynienia z tematem formalnym, który umieszczamy w polu 655.- hasło przedmiotowe geograficzne o następującej konstrukcji: w polu 651 w podpolu „a” nazwa miejscowości, w której prezentowana jest wystawa, w podpolu „x” określnik „wystawy”. Przed określnikiem „wystawy” mogą wystąpić inne określniki rzeczowe. Przykłady:

651 _4 |a Zgorzelec (woj. dolnośląskie) |x wystawy

651 _4 |a Świdnica (woj. dolnośląskie) |x sztuka |x wystawy


Oprócz wyżej omówionych haseł możemy utworzyć również inne, odzwierciedlające treść artykułu.


Przykłady opisów:czwartek, 28 listopada 2013

Opis bibliograficzny artykułów dotyczących spotkań autorskich - ustalenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Opracowując na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska artykuły poświęcone spotkaniom autorskim należy utworzyć następujące hasła przedmiotowe:

- hasło przedmiotowe osobowe - dla osoby, która jest bohaterem spotkania, tj. pisarza lub pisarki. Gdy spotkanie dotyczy ogólnie twórczości danej osoby, będzie to zwykłe hasło osobowe, np.:

600 14 a| Witkowski, Michał d| (1975- )

Gdy spotkanie z autorem dotyczy jednej, konkretnej jego ksiązki, tworzymy hasło osobowe typu autor-tytuł, np.:

600 14 a| Sośnicki, Mirosław d| (1953- ). t| Modżiburki dwa

- hasło przedmiotowe korporatywne - dla instytucji, w której odbyło się spotkanie (domu kultury, biblioteki, kawiarni itp.) z określnikiem „imprezy”

610 24 a| Legnicka Biblioteka Publiczna x| imprezy

- jeżeli spotkanie autorskie, którego dotyczy artykuł, odbywa się w cyklu lub jest częścią jakiegoś festiwalu literackiego, targów książki itp., tworzymy odpowiednie hasło przedmiotowe - nazwa imprezy w polu 611.

- hasło przedmiotowe ogólne (w polu 650) w brzmieniu „Czytelnictwo - popularyzacja” - ponieważ każde spotkanie autorskie jest formą popularyzacji czytelnictwa

- hasło przedmiotowe geograficzne z nazwą miejscowości, w której odbyło sie spotkanie, z odpowiednimi określnikami, np.:

651 _4 a| Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie) x| bibliotekarstwo x| imprezy

651 _4 a| Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie) x| kultura x| imprezy

651 _4 a| Nowa Ruda (woj. dolnośląskie) x| imprezy

- temat w formie swobodnej w polu 653 w brzmieniu „Spotkania autorskie” - brak takiego tematu w Słowniku Języka Haseł Przedmiotowych, więc nie możemy umieścić go w polu 650, a bardzo możliwe, że ktoś będzie posługiwał się taką frazą przy wyszukiwaniu

- hasło przedmiotowe formalne odnoszące się do tego, jaki gatunek literacki jest promowany, z określnikiem „popularyzacja”, np.:

655 _4 a| Literatura polska x| popularyzacja

655 _4 a| Powieść kryminalna x| popularyzacja

655 _4 a| Poezja konkretna x|popularyzacja

655 _4 a| Literatura podróżnicza x| popularyzacja

Oprócz wyżej omówionych haseł możemy utworzyć również inne, odzwierciedlające tekst artykułu.


Przykłady opisów:

- spotkania poświęcone konkretnej książce:

 


 

- spotkania poświęcone twórczości pisarza:

- spotkania odbywające się w ramach większej imprezy:

czwartek, 24 października 2013

32. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


W dniu 23 października 2013 r. odbyło się 32. Spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Członków Zespołu gościła Biblioteka Narodowa w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyły Joanna Gaworska–Wandas i Kamila Wilk.


Program spotkania:
11.10 – Przestrzeń informacyjna bibliografii regionalnych – tendencje organizacyjne Krystyna Kasprzyk (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

11.30 – Regionalia zagraniczne w bibliografii regionalnej na przykładzie
"Bibliografii Lubelszczyzny"
– Bożena Lech-Jabłońska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
11.50 Tematyka bibliografii regionalnej i zasobów regionalnych na podstawie piśmiennictwa zagranicznego rejestrowanego w „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” – Marzena Przybysz (Biblioteka Narodowa, Warszawa) 
 
12.10 – Bibliografie regionalne w bibliotekach cyfrowych Hanna Jamry (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im E. Smołki w Opolu)

12.30 – przerwa na kawę

13.00 – Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP w latach 2009-2013 Marzena Przybysz (Biblioteka Narodowa, Warszawa)

13.30 – Wybory nowego Zarządu Zespołu

Dyskusja, sprawy bieżące, propozycje działań na kolejną kadencję w kontekście dokumentów przyjętych na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP w dn. 8 czerwca br. Programu działania SBP na lata 2013-2017 i Strategii SBP na lata 2010-2021.


W jawnym głosowaniu wybrano ponownie do Zarządu Komisji panie: Marzenę Przybysz, Krystynę Kasprzyk, Bożenę Lech–Jabłońską oraz Hannę Jamry. GRATULUJEMY!

W trakcie dyskusji padły następujące propozycje tematów na kolejne spotkania Zespołu:
 • Opracowanie różnych typów dokumentów na potrzeby bibliografii regionalnej (muzykalia, kartografia, dżs, dokumenty elektroniczne itp.)
 • Bibliografie regionalne w świecie,
 • Promocja bibliografii regionalnej,
 • Współpraca z bibliotekami akademickimi w zakresie tworzenia bibliografii
 • Stworzenie wspólnej strony na potrzeby bibliografii regionalnych.

Kolejne planowane spotkania wyjazdowe Zespołu odbędą się w:
 • Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy,
 • Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego,
 • Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu


Z wielką przyjemnością dzielę się z Państwem także spostrzeżeniami Członków Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP na temat dostrzegalnych i bardzo pozytywnych zmian jakie zachodzą w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Dużym uznaniem cieszy się nasz blog prowadzony przez panią Magdalenę Nawrocką (DBP Wrocław). Korzystają z niego również bibliografowie z innych regionów Polski. To zwrócenie uwagi i docenienie naszej wspólnej pracy (co, jak Państwo sami przyznacie, zdarza się niezwykle rzadko) przez grono fachowców napawa dumą i radością.

Więcej informacji na temat spotkania znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury.

Joanna Gaworska - Wandas

Nowa zakładka - Materiały ze szkoleń

Na blogu pojawiła się nowa zakładka - Materiały ze szkoleń. Znajdą tam państwo wszystko to, co omawiane jest podczas indywidualnych warsztatów z zakresu tworzenia Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Mamy nadzieję, że zamieszczone materiały będą służyć pomocą w codziennej bibliograficznej pracy!

czwartek, 3 października 2013

UWAGA! Zmiana terminu spotkania!

VIII posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się w czwartek, 28 listopada 2013 r. o godzinie 9.30 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 23 (II piętro).

czwartek, 19 września 2013

Sprawozdanie z VII posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 18.09.2013 r. odbyło się VII posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Małgorzata Fitas
2. Grażyna Błażejowska
3. Ewa Kownacka
4. Magdalena Nawrocka
5. Robert Staniszewski
6. Joanna Gaworska-Wandas
7. Kamila Wilk


Członkowie komisji zajmowali się opracowaniem wzorcowych haseł korporatywnych i wprowadzaniu ich do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Wprowadzono 201 haseł - nazw instytucji związanych ze szkolnictwem. Obecnie regionalna baza KHW zawiera 484 rekordów. Zwrócono uwagę na potrzebę zindeksowania pola zawierającego temat formalny (655), usunięcia z indeksów tematycznych haseł do których nie są przypisane żadne rekordy oraz usunięcia błędnych komunikatów, które pojawiają się w systemie podczas wprowadzania opisów recenzji i artykułów ukazujących się w serii. Wszelkie uwagi przekazano do kierownika Działu Automatyzacji Bibliotek.

Kolejne spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 04.12.2013 r. o godzinie 9.30 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 23 (II piętro). Członkowie Komisji będą opracowywać i wprowadzać do KHW kolejne hasła związane ze szkolnictwem. Przygotowane zostaną także materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla artykułów na temat spotkań autorskich i wystaw.

czwartek, 6 czerwca 2013

Opis bibliograficzny artykułów na temat wybranych imprez ogólnopolskich w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

1. Artykuły poświęcone Finałom Wilekiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W przypadku opracowywania takich artykułów należy utworzyć hasło przedmiotowe - nazwa imprezy w polu 611 w postaci „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” z odpowiednimi dopowiedzeniami w podpolach n, d i c - z numerem danego finału WOŚP, rokiem i miejscowością, w którym się odbywa.
Nie stosujemy hasła w formie „Finał Wielkiej Orkiestry Wielkiej Pomocy”. Jeżeli uznamy, że taka forma powinna jednak znaleźć się w opisie (bo na przykład czytelnicy będą szukać takiej nazwy), umieszczamy ją w polu 653.

Pozostałe hasła przedmiotowe tworzymy odpowiednio do treści artykułu.

Przykład:2. Artykuły poświęcone obchodom Tygodnia Bibliotek:

W przypadku opracowywania takich artykułów należy utworzyć hasło przedmiotowe - nazwa imprezy w polu 611 w postaci „Tydzień Bibliotek” z odpowiedznimi dopowiedzeniami w podpolach n, d i c - z numerem danego Tygodnia Bibliotek, rokiem i miejscowością, w którym się odbywa.
Nie stosujemy hasła w formie „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Pozostałe hasła przedmiotowe tworzymy odpowiednio do treści artykułu, przy czym w przypadku obchodów Tygodnia Bibliotek przeważnie będzie to hasło przedmiotowe korporatywne z nazwą biblioteki, w której odbywają się obchody oraz hasła przedmiotowe ogólne „Biblioteki publiczne - imprezy” oraz „Czytelnictwo - popularyzacja”, a także hasło przedmiotowe geograficzne z nazwą miejscowości, w której odbywa się impreza z odpowiednim określnikiem.

Przykład: 

 

Opis bibliograficzny recenzji w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Wśród artykułów rejestrowanych w Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska pojawiają się recenzje literackie, recenzje publikacji naukowych, sztuk teatralnych, filmów.
Opis bibliograficzny recenzji zawsze zawiera pewne stałe elementy, a mianowicie:
 • adnotację zawartościową w polu 520, która składa się z wyrażenia wprowadzającego „Zawiera rec. książki:” (lub „Zawiera rec. przedstawienia:” lub „Zawiera rec. filmu:”) oraz opisu skróconego recenzowanej książki (lub recenzowanego przedstawienia czy filmu)

  Przykład:
  520 8_ |a Zawiera rec. książki: Ulica Słowiańska / Klara Nowakowska. - Wrocław : Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2012.

 • hasło przedmiotowe odnoszące się do tego, co jest przedmiotem recenzji - jeśli przedmiotem recenzji jest książka autorska, tworzymy hasło przedmiotowe osobowe typu autor-tytuł

  Przykład:
  600 14 |a Nowakowska, Klara
  |d (1978- ).
  |t Ulica Słowiańska

  Podobnie postępujemy w przypadku recenzji sztuk teatralnych i filmów, gdzie hasło przedmiotowe typu autor-tytuł składa się z nazwiska reżysera, ewentualnych dat biograficznych i tytułu sztuki/filmu.

  Recenzja sztuki teatralnej otrzymuje ponadto hasło osobowe typu autor-tytuł dla autora sztuki (tekstu dramatycznego) z określnikiem „inscenizacje” (ponieważ przedmiotem recenzji jest inscenizacja, a więc realizacja teatralna danego dramatu, a nie sam dramat) - porównaj przykład 3 zamieszczony poniżej.

  Jeżeli opisywana recenzja poświęcona jest książce bezautorskiej, książce wydanej pod redakcją lub książce posiadającej więcej niż trzech autorów, tworzymy dla niej hasło przedmiotowe - tytuł ujednolicony w polu 630.

 • hasło przedmiotowe formalne w polu 655, które wyraża formę artykułu, a więc „Recenzje”, „Recenzje literackie”, „Recenzje teatralne”, „Recenzje filmowe”.

Oprócz wymienionych wyżej stałych elementów charakterystycznych dla opisu bibliograficznego recenzji, w opisie powinny znaleźć się wszystkie elementy opisu bibliograficznego artykułu, tj. autor artykułu, czyli w tym wypadku autor recenzji; tytuł artykułu, czyli tytuł recenzji oraz hasła przedmiotowe rożnych typów wyrażające treść artykułu - recenzji.


Przykłady (na zielono podkreślono stałe elementy charakterystyczne dla opisu bibliograficznego recenzji):

1. Opis bibliograficzny recenzji książki posiadającej autora:
kliknij obrazek, aby powiększyć

2. Opis bibliograficzny recenzji książki bezautorskiej:

kliknij obrazek, aby powiększyć

 
3. Opis bibliograficzny recenzji sztuki teatralnej:

kliknij obrazek, aby powiększyć

 
4. Opis bibliograficzny recenzji filmu:

kliknij obrazek, aby powiększyć


środa, 5 czerwca 2013

Sprawozdanie z VI posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej oraz 31. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

W dniu 05.06.2013 r. odbyło się VI posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Małgorzata Fitas
2. Eliza Furmanek
3. Ewa Kownacka
4. Magdalena Nawrocka
5. Robert Staniszewski


Spotkanie poświęcone było opracowaniu materiałów metodycznych na temat tworzenia opisów bibliograficznych recenzji oraz artykułów poświęconych wybranym imprezom ogólnopolskim. Materiały te wkrótce pojawią się na blogu. Członkowie komisji zajmowali się także opracowaniem wzorcowych haseł korporatywnych i wprowadzaniu ich do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Wprowadzono 77 haseł - nazw instytucji związanych ze szkolnictwem i bibliotekarstwem. Obecnie regionalna baza KHW zawiera 283 rekordów.

Kolejne spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 18.09.2013 r. o godzinie 9.30 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 23 (II piętro). Członkowie Komisji będą opracowywać i wprowadzać do KHW kolejne hasła związane ze szkolnictwem. Przygotowane zostaną także materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla artykułów na temat spotkań autorskich i wystaw. 

                                       * * * * *

 
W dniach 24 – 25 kwietnia 2013 r. odbyło się 31. Spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - tym razem pod hasłem BIBLIOGRAFIE RÓŻNYCH KULTUR. Członków Zespołu gościła Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyła Joanna Gaworska–Wandas.

Program:
23 kwiecień 2013

17.00-19.00 Spacer po Białymstoku, zwiedzanie Książnicy Podlaskiej (spotkanie o godz. 17 przed budynkiem Książnicy Podlaskiej, ul. Kilińskiego 16)

1 dzień obrad - 24 kwietnia 2013 r.

10.00-10.30 Rejestracja uczestników
10.30-10.45 Powitanie
10.45–11.15 Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie i jej prace bibliograficzne - Leokadia Kaireliene, sekretarz naukowy Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie
11.15-11.45 Dział Krajoznawczy Obwodowej Biblioteki Naukowej im. E. Karskiego w Grodnie – centrum bibliografii krajoznawczej w regionie - Liubou Turmasava, kierownik Działu Krajoznawczego Obwodowej Biblioteki Naukowej im. Karskiego w Grodnie
11.45-12.15 Przerwa kawowa
12.15-12.35 Stan bibliografii krajoznawczej Federacji Rosyjskiej – Danuta Urbańska, Biblioteka Narodowa
12.35-12.55 Bibliografia regionalna w Polsce i działalność Zespołu ds. Spraw Bibliografii Regionalnej ZG SBP – Marzena Przybysz, przewodnicząca Zespołu, Biblioteka Narodowa
12.55-13.05 Wystąpienie sponsora
13.05-13.45 Dyskusja
14.00-15.00 Obiad
15.00 Wyjazd do Supraśla
15.30-19.00 Spacer z przewodnikiem po Supraślu, zwiedzanie m. in. Muzeum Ikon
18.00 Uroczysta kolacja (Supraśl)
ok. 20.00 Powrót do Białegostoku

2 dzień obrad – 25 kwietnia 2013 r.

9.00-10.45 Zwiedzanie Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej otwartego w 2012 r. (m. in. Centrum Kształcenia Zdalnego, Biblioteka Główna)
10.45-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.30 Bibliografia regionalna w środowisku wielokulturowym (na przykładzie „Bibliografii Województwa Podlaskiego”) – Ewa Kołomecka, zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej
11.30-11.45 Od kartoteki regionalnej do Bibliografii Łomżyńskiej – Daniel Frąckiewicz, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży
11.45-12.00 Komunikat nt. bieżących prac bibliograficznych w Książnicy Podlaskiej – Elżbieta Drozdowska, kierownik Działu Informacyjno- Bibliograficznego Książnicy Podlaskiej
12.00-12.45 Sprawy bieżące Zespołu, dyskusja, podsumowanie, zakończenie obrad
13.00 Obiad

Obszerna relacja oraz materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury.

Joanna Gaworska-Wandas
 

piątek, 5 kwietnia 2013

Sprawozdanie z V posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej

W dniu 03.04.2013 r. odbyło się V posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Członkowie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska uczestniczący w posiedzeniu:
1. Robert Staniszewski,
2. Kamila Wilk
3. Jolanta Kaszewska
4. Grażyna Błażejowska,
5. Magdalena Nawrocka,
6. Joanna Gaworska – Wandas.

Spotkanie w całości poświęcone było opracowaniu wzorcowych haseł korporatywnych i wprowadzaniu ich do KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska . Wprowadzono 52 hasła. Obecnie regionalna baza KHW zawiera 206 rekordów.

Ponownie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie haseł które należy umieścić w regionalnej KHW (nazwy ciał zbiorowych) z terenu Dolnego Śląska. Przygotowany materiał do umieszczenia w kartotece powinien zawierać obowiązującą nazwę instytucji zgodną ze statutem oraz propozycję form odrzuconych lub wykaz nazw historycznych. Opracowane listy haseł proszę przesyłać pod adres jgaworska@wbp.wroc.pl lub mnawrocka@wbp.wroc.pl
 
Kolejne spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska odbędzie się 05.06.2013 r. o godzinie 9.30 w budynku A Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sali 23 (II piętro). Członkowie Komisji będą opracowywać i wprowadzać do KHW hasła związane ze szkolnictwem oraz bibliotekarstwem. Przygotowane zostaną także materiały metodyczne poświęcone tworzeniu opisów dla recenzji i opracowaniu rzeczowemu artykułów na temat imprez ogólnopolskich.środa, 6 marca 2013

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich – Wrocław, DBP 27.02.2013 r.

W dniu 27.02.2013 r. odbyło się Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich.
  Poruszono na nim następujące zagadnienia:
 • Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
 • Właściwe wyeksponowanie Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na domowych stronach bibliotek dolnośląskich.
 • Stan prac nad bibliografią regionalną w poszczególnych bibliotekach.
 • Wykorzystanie materiałów metodycznych i innych pomocy przydatnych w opracowaniu bibliografii regionalnej oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów i norm bibliograficznych.
 • Omówienie błędów pojawiających się i dotychczas nie poprawionych w bazie bibliograficznej.
 • Zgłaszanie potrzeb bibliografów z zakresie pomocy metodycznych.
 • Ustalenie terminów indywidualnych warsztatów oraz ich tematyki (lista).
 • Sprawy różne.

Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
Członkowie Komisji spotkali się czterokrotnie w ciągu 2012 r. Posiedzenia odbywały się kolejno: 29.02.2012, 14.06.2012, 20.09.2012, 13.12.2012 .
Ustalenia Komisji:
 • Aktualizacja schematu układu bibliografii dolnośląskiej (schemat obowiązuje od kwietnia 2012 r.).
 • Aktualizacja formatki opisu bibliograficznego w bazie regionalnej dla katalogujących.
 • Zmiany wyglądu bazy bibliograficznej – podział na poszczególne biblioteki, podobnie jak w przypadku katalogu zbiorów DZB (zmian dokonano w czerwcu 2012 r.)
 • Określenie kryteriów doboru materiałów do bibliografii – zasięg terytorialny: biblioteki powiatowe maja obowiązek opracowania artykułów dotyczących powiatu oraz ogólnie Dolnego Śląska, w przypadku gdy dany tytuł czasopisma znajduje się tylko w jednej bibliotece ma ona obowiązek opracowania wszystkich artykułów dotyczących miejscowości dolnośląskich bez względu czy znajdują się one w obrębie danego powiatu czy nie.
 • Po analizie nadesłanych sugestii i propozycji Komisja postanowiła dodać i/lub wyodrębnić w schemacie układu bibliografii dolnośląskiej następujące zagadnienia: opracowania dotyczące powiatu, produkt regionalny, konkursy szkolne, Internet, specjalne strefy ekonomiczne oraz parki przemysłowe i technologiczne.
 • Sprawdzenie oznakowań mutacji Polski Gazety Wrocławskiej w celu właściwego wprowadzania do bazy regionalnej z odniesieniem do wskazań pana Jacka Korchańca dyrektora działu kolportażu „Polska Gazeta Wrocławska”.
W opisie bibliograficznym zamieszczanym w bazie Bibliografii Dolnego Śląska należy bezwzględnie podać oznaczenie wydania zamieszczone w cytacie wydawniczej oraz stosować się do uwagi zamieszczonej w instrukcji Format Marc 21 dla potrzeb Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Artykuły z czasopism - str. 35.
 • Przedstawienie stanu prac nad melioracją bazy regionalnej:
- wydzielenie opisów z wielokrotnym polem 693 – listę rozesłano do właściwych placówek z prośbą o dokonanie korekty;
- wydzielenie opisów w których brak cytaty (pole 773) – opisy książek, dżs, albo też recenzje tworzone według starych przepisów - listę rozesłano do właściwych placówek;
- Członkowie Komisji postanowili, iż od lipca 2012 roku pracownicy poszczególnych bibliotek współtworzących bazę regionalną rozpoczną korektę opisów bibliograficznych zawierających hasła osobowe (usuwanie wszelkich dopowiedzeń z wyjątkiem haseł pobranych ze Słownika JHP BN oraz dopowiedzeń chronologicznych).
 • Wstępne ustalenia dotyczące kartoteki haseł wzorcowych: zasady tworzenia i nadzoru. Hasła korporatywne przejmowane są ze Słownika JHP BN. W przypadku braku hasła w słowniku bibliografowie tworzą własne hasła zgodnie z zasadami JHP. Opisy wprowadzane są do regionalnej KHW przez członków komisji, oni też czuwają nad ich poprawnością i aktualizacją.
 • Ustalenia dotyczące opisów z zakresu zagadnień prawno – administracyjnych w tym wyborów samorządowych. Dyskusja dotyczyła wyrażenia chronologii w opisach bibliograficznych oraz stosowania (zamiast dopowiedzeń do hasła osobowego) tematów rzeczowych wyrażających kategorię osób takich jak np. : Parlamentarzyści, Prezydent miasta itp.
 • Opracowanie materiałów metodycznych dotyczących opisów bibliograficznych na temat specjalnych stref i podstref ekonomicznych (konstrukcja hasła).
 • Odniesienie do wykazu haseł korporatywnych stworzonego na potrzeby budowy kartoteki haseł wzorcowych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
 • Zapoznanie z roboczą wersją bazy KHW w odniesieniu do instrukcji Anny Paluszkiewicz „Format Marc 21 rekordu Kartoteki Haseł Wzorcowych”. – (Baza KHW dla Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska utworzona została we wrześniu 2012 r.)
 • Tworzenie haseł wzorcowych, wprowadzanie opisów, testowanie bazy. W ramach prac nad KHW opracowano i wprowadzono do bazy 154 opisy haseł wzorcowych. Są to hasła wyrażające nazwy wybranych szkół, placówek ochrony zdrowia, przedsiębiorstw, organizacji młodzieżowych i społecznych, stowarzyszeń i urzędów.
 • Przedstawienie potrzeby wyeksponowania zbiorów regionalnych i informacji o nich (w tym bibliografii regionalnej) na stronach domowych poszczególnych bibliotek dolnośląskich.
 • W związku z powtarzającymi się niekonsekwencjami w opisach, ustalono, że hasło Cała Polska Czyta Dzieciom będzie zapisywane w podpolu 611 wraz z dopowiedzeniem chronologicznym w podpolu d i lokalizującym w podpolu c. Zasada powyższa stosuje się do artykułów dotyczących imprez czytelniczych organizowanych w poszczególnych miejscowościach w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 • Ustalenie zagadnień, które będą poruszone na ogólnym spotkaniu bibliografów dolnośląskich w dniu 27.02.2013 r.

W związku z tworzeniem lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych prosimy o zgłaszanie haseł z poszczególnych powiatów do kartoteki oraz stosowania KHW w praktyce po uprzednim podwiązaniu do bazy regionalnej DZB – czynność do wykonania przez zatrudnionych w poszczególnych bibliotekach informatyków. W razie problemów kontaktować się z panem M. Gabrysiakiem.
W imieniu wszystkich zgromadzonych dziękujemy członkom Komisji do spraw Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska za owocną współpracę, poświęcony czas, zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu prac poświęconych lokalnej bibliografii.

Eksponowanie bibliografii na stronach WWW
W nawiązaniu do ustaleń Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP podjętych podczas konferencji w Lublinie w październiku 2012 r. , na grudniowym spotkaniu naszej Komisji stwierdzono, iż konieczne jest lepsze wyeksponowanie bibliografii regionalnej na stronach domowych bibliotek Dolnego Śląska. Bibliografia regionalna jako źródło informacji o publikacjach regionalnych pełni istotną, choć być może niedocenianą rolę w komunikacji społecznej. Konieczne zatem jest, aby jej twórcy postarali się o jej właściwą promocję. Należy zadbać o przejrzystą prezentację bibliografii regionalnej on-line.
Zasadne jest, aby na stronie domowej każdej biblioteki, która współtworzy Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego, znalazła się osobna zakładka „Bibliografia Regionalna” gdzie czytelnik znajdzie przejrzystą informację na temat bibliografii regionalnej i sposobu jej wykorzystania. Tą sama zakładkę można wykorzystać także jako miejsce do zareklamowania swoich zbiorów regionalnych, które w każdej bibliotece są unikatowe, a przez to bardzo cenne.
W pierwszych dniach stycznia bieżącego roku przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk zwróciła się z pisemną prośbą do dyrektorów bibliotek publicznych o właściwą promocję, przejrzystą i łatwą w korzystaniu prezentację on–line bibliografii regionalnych na stronie WWW bibliotek. W załączniku przesłała założenia i wymagania do prezentacji bibliografii regionalnej na stronach WWW.
W DBP opracowano zgodnie z powyższymi założeniami informację na temat bibliografii regionalnej oraz dodatkowo informację na temat zbiorów regionalnych gromadzonych w naszej placówce. Od lutego bieżącego roku informacja ta zmieszczona jest na stronie - czasowo nie w odrębnej zakładce lecz w prawym górnym rogu strony , wyróżniona pogrubioną czcionką. Po przeredagowaniu strony będzie stanowić odrębną zakładkę.
Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią oraz prosimy o przygotowanie właściwych informacji dotyczących bibliografii na stronach Państwa bibliotek.
Stosowne pismo w powyższej sprawie zostanie skierowane do dyrektorów bibliotek publicznych współtworzących Bibliografie Regionalną Dolnego Śląska.

Prace na rzecz bibliografii regionalnej :
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
W 2012 r. pracownicy Działu Informacji DBP wprowadzili 5115 opisów bibliograficznych do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska; ilość modyfikacji w bazie – 163 509, ilość opisów zmodyfikowanych – 120 673, łącznie baza zawiera 369670 opisów (stan na podstawie raportu z dnia 09.01.2013 r.). W ciągu roku dokonywano korekty materiału bibliograficznego wprowadzanego do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w latach 2006 – 2010. Poprawiono ok. 50% wydzielonego materiału. Od 2011 r. korekta dokonywana jest na bieżąco. Wydzielone opisy bibliograficzne z wielokrotnym polem 693 oraz bez pola 773 poprawione zostały w 40 %. W lipcu rozpoczęto prace korektorskie haseł osobowych. Opracowano 123 hasła osobowe z pełną korektą opisu.
W dziale rozpisywanych jest 44 tytułów prasy regionalnej z czego 34 tytuły na bieżąco. Sukcesywnie wprowadza się do bazy bibliografię regionalną za lata 1945 – 1985, pozostającą dotychczas w formie kartoteki kartkowej. Opracowano opisy z zakresu : zagadnień ogólnych, środowiska geograficznego, ludności, zagadnień gospodarczych, kultury i sztuki, rolnictwa i historii.
Do bazy komputerowej Sekcji Regionalnej wprowadzono 3265 opisów (ok. 19700 egz.). Sukcesywnie modyfikuje się opisy wprowadzone do bazy i retrospektywnie uzupełnia zbiory dżs za lata 1950 -1998.
Od marca 2012 r. pracownicy działu prowadzili szkolenia w formie indywidualnych warsztatów dla pracowników dolnośląskich bibliotek stopnia powiatowego. Warsztaty poświęcone były metodyce pracy bibliograficznej, zasadom selekcji dokumentów, opracowaniu formalnemu i rzeczowemu oraz poprawnemu wprowadzaniu rekordów bibliograficznych do bazy DZB w systemie ALEPH. Do końca roku przeprowadzono 14 szkoleń dla 20 osób z zakresu opracowania bibliografii regionalnej( dla pracowników bibliotek ze Zgorzelca, Oławy, Góry, Bolesławca, Świdnicy, Oleśnicy, Ząbkowic Śląskich, Kłodzka, Złotoryi, Trzebnicy, Legnicy i Nowej Rudy ) oraz 5 szkoleń dla 7 osób.
z zakresu opracowania zbiorów dżs (dla pracowników bibliotek z Legnicy, Wałbrzycha, Zgorzelca oraz szkolenie wyjazdowe w Lwówku Śląskim).

Z relacji bibliografów dolnośląskich uczestniczących w spotkaniu wynika, iż w większości bibliotek prace bibliograficzne prowadzone są na bieżąco. W 70 % prace nad opisami z wielokrotnym polem 693 oraz bez pola 773 zostały zakończone. Nadal trwa aktualizacja haseł osobowych. Retrospektywne prace bibliograficzne prowadzone są tylko w kilku placówkach.

Wykorzystanie materiałów metodycznych i innych pomocy przydatnych w opracowaniu bibliografii regionalnej oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów i norm bibliograficznych / Omówienie błędów pojawiających się i dotychczas nie poprawionych w bazie bibliograficznej.
Rozumiejąc istotną rolę Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w ogólnopolskim systemie bibliografii chcielibyśmy wspólnie z państwem pracować nad jej ulepszaniem i podnoszeniem jej funkcjonalności dla użytkowników, a także zadbać o wysoki poziom merytoryczny i formalny bazy bibliograficznej, którą wspólnie tworzymy.
Kolejny raz apelujemy o śledzenie na bieżąco zmian jakie zachodzą w Słowniku JHP BN, stosowanie się do zaleceń naszej Komisji oraz zaglądanie na stronę Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Znajdziecie tam Państwo wykaz aktualnych przepisów i norm (INSTRUKCJA MARC 21 na potrzeby bibliografii regionalnej) oraz przydatne linki odsyłające do materiałów metodycznych opracowanych przez BN.
Prezentacje na powyższy temat zostały przedstawione przez członków Komisji do spraw Bibliografii Regionalnej (pani Magdalena Nawrocka DBP we Wrocławiu i pan Robert Staniszewski MBP w Świdnicy). Osoby zainteresowane otrzymaniem plików z prezentacjami proszę o kontakt na maila: mnawrocka@wbp.wroc.pl.

Zgłaszanie potrzeb bibliografów z zakresie pomocy metodycznych
Postulowano o przygotowanie materiałów przypominających podstawowe zasady tworzenia hasła przedmiotowego oraz poświęconych opracowaniu rzeczowemu artykułów na temat imprez (wybór nazwy, forma nazwy, dopowiedzenia). 
 
Ustalenie terminów indywidualnych warsztatów oraz ich tematyki
Przyjęto zgłoszenia bibliografów ze Świdnicy, Zgorzelca, Polkowic, Legnicy, Wałbrzycha i Jawora. Szczegóły zamieszczone w zakładce „terminarz szkoleń”. 
 
Sprawy różne
Rok 2013 został przez lokalne władze ogłoszony Rokiem Turystyki Edukacyjnej na Dolnym Śląsku. Zaistniała więc kolejna dogodna okazja do lansowania bibliografii regionalnej, czy naszych unikatowych zbiorów. W DBP zaplanowano opracowanie Bibliografii edukacji turystycznej na Dolnym Śląsku – w oparciu o bibliografię lokalną oraz wystawę poświęconą gminą Dolnego Śląska.
Pracownicy DBP przygotowali 2 wystawy, które będzie można wypożyczyć: obecnie eksponowana ŚLADAMI JOHNA QUINCY'EGO ADAMSA PO DOLNYM ŚLĄSKU oraz BIBLIOTEKARZ ŻOŁNIERZEM REWOLUCJI KULTURALNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU.
Zachęcamy do przeglądania miesięcznego informatora o imprezach kulturalnych na Dolnym Śląsku oraz Kalendarza rocznic i wydarzeń przypadających na 2013 r. Opracowane przez pracownika działu Informacji p. K. Zborowską - umieszczone na stronie DBP. Warto zaglądać także na strony innych dolnośląskich bibliotek.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Targów Książki Regionalnej Silesiana – 18.kwietnia 2013. Wszelkie informacje na stronie http://dswsilesiana.blogspot.com/ i na stronie DBP

W Dorocznym Spotkaniu Bibliografów Dolnośląskich uczestniczyło 23 bibliotekarzy reprezentujących 13 bibliotek spośród 24 współtworzących Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska.