poniedziałek, 22 września 2014

Sprawozdanie z XI posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 17.09.2014 r. odbyło się XI posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyło w nim 7 członków Komisji (Małgorzata Fitas, Robert Staniszewski, Grażyna Błażejowska, Jolanta Kaszewska, Kamila Wilk i Joanna Gaworska-Wandas).
Na początku spotkania zgromadzeni zostali poinformowani, iż dyrektorzy 26 bibliotek dolnośląskich podpisali porozumienie w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Do współpracy przygotowuje się jeszcze jedna biblioteka. Porozumienie będzie z nią podpisane po przeprowadzeniu cyklu szkoleń warsztatowych w październiku br. Rozmawiano także o sprawach organizacyjnych związanych z planowanym spotkaniem Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP, które będzie miało miejsce w czerwcu 2015 r. we Wrocławiu.
Głównym tematem XI posiedzenia Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska było opracowanie zasad wprowadzania do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek.
Ustalenia Komisji:
  1. Do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska nie przejmujemy opisów z katalogu głównego DZB.
  2. Przy opracowaniu bierzemy pod uwagę jedynie ustępy/rozdziały/fragmenty książki, które są wyróżnione własnym tytułem.
  3. Jeśli z tytułu książki nie wynika, iż traktuje o Dolnym Śląsku a zawiera rozdziały poświęcone naszemu województwu lub konkretnym miejscowościom to: fragmenty poświęcone ogólnie Dolnemu Śląskowi oraz miastu wojewódzkiemu rozpisują bibliografowie z DBP, natomiast pozostali bibliografowie zajmują się wyłącznie fragmentami dotyczącymi swojego terenu.
  4. Opisy bibliograficzne będziemy tworzyć w oparciu o wskazówki zawarte w publikacji „Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej” autorstwa B. Bartoszewicz – Fabiańskiej, M. Janowskiej, K. Janczewskiego i J. Słowik, wydanej nakładem Wydawnictwa SBP w 2003 roku.
  5. Do końca 2014 r. członkowie Komisji uszczegółowią zasady wprowadzania opisów bibliograficznych fragmentów książek (aneks do instrukcji Format MARC 21 dla potrzeb Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, przygotują formatkę, przetestują wyniki swojej pracy). Pozostali bibliografowie zapoznają się z przygotowanymi materiałami metodycznymi na dorocznym spotkaniu bibliografów dolnośląskich, które odbędzie się na początku 2015 r. Spotkanie będzie połączone z zajęciami warsztatowymi.

Następne posiedzenie Komisji zaplanowano na 03.12.2014 na godz. 10.00. Podczas spotkania ustalone zostaną zasady wprowadzania do BRDŚ fragmentów książek. Opracowane zostaną także przykłady opisów bibliograficznych artykułów, które są szczególnie trudne. Kontynuowane będą prace nad lokalną kartoteką haseł wzorcowych.

Joanna Gaworska-Wandas