Porozumienie bibliotek

Szanowni Państwo.

W 2014 roku zostało podpisane dwustronne porozumienie między Dolnośląska Biblioteka Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu a 27 bibliotekami dolnośląskimi w sprawie tworzenia bazy bibliograficznej „Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska”.

Jest ona częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych dotyczących Dolnego Śląska (jego historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itp.) ukazujące się od roku 1947 do chwili obecnej, przy czym opisy bibliograficzne z lat 1947 – 1996 są nadal uzupełniane. 

Baza bibliograficzna dostępna jest w Internecie. Tworzona w systemie Aleph, w formacie MARC 21. W dniu 21.01.2015 r. zawierała 396 820 opisów. Roczny przyrost to ok. 20 tysięcy opisów. Bibliografia dolnośląska promowana jest głównie na stronach domowych instytucji sprawczych, a także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska do 2014 roku współtworzyły 24 biblioteki dolnośląskie, w tym 22 w systemie Aleph i 2 w systemie MAK. Biblioteki terenowe opracowują, wprowadzają do bazy i poddają korekcie własne opisy bibliograficzne. Mają też obowiązek archiwizowania czasopism regionalnych i lokalnych, na podstawie których opracowywana jest bibliografia. Nadzór merytoryczny nad bibliografią sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna. Koordynację działań w tym zakresie zapewnia  Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Do jej zadań należy także dobór i podział źródłowych materiałów bibliograficznych, tworzenie materiałów metodycznych, budowanie lokalnej KHW,  opracowywanie terminarza prac bibliograficznych i sporządzanie sugestii odnośnie bazy. Szkolenie bibliografów dolnośląskich (głównie w formie indywidualnych warsztatów) prowadzą pracownicy Działu Informacji DBP we Wrocławiu. (Szczegółowe dane odnośnie wszelkich aspektów bieżącej pracy bibliograficznej odnajdziecie Państwo na stronie Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska – materiały metodyczne).

Liczne grono bibliotek deklarujących chęć współtworzenia bazy bibliograficznej oznacza, że w bibliotekach dolnośląskich jest pełne zrozumienie wagi i potrzeby realizacji tego zadania. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie przystąpili do współpracy, aby podjęli działania w tym zakresie. Jest to ważne ze względu na jakość i kompletność bazy bibliograficznej oferowanej osobom zainteresowanym regionem.

Poniżej publikujemy treść dokumentu oraz listę bibliotek dolnośląskich, które porozumienie podpisały.

Porozumienie 
w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego

zawarte w dniu …………..pomiędzy Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, reprezentowaną przez Andrzeja Tywsa a Biblioteką ………………………, reprezentowaną przez ….....................

I. Postanowienia ogólne.
1.  Rozumiejąc istotną rolę Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w ogólnopolskim systemie bibliografii, strony porozumienia zobowiązują się do pracy nad jej ulepszaniem i podnoszeniem funkcjonalności dla użytkowników, a także do dbałości o wysoki poziom merytoryczny i formalny bazy bibliograficznej, którą wspólnie tworzą.

II. Postanowienia szczegółowe.
1.  Biblioteki zrzeszone w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym, zwanym dalej DZB zobowiązują się do współtworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
2.  Dyrektorzy placówek wyznaczają osobę odpowiedzialną za opracowanie i wprowadzanie do bazy materiałów regionalnych. Tworzą dogodne warunki do podejmowania prac bibliograficznych, w szczególności w zakresie: organizacji warsztatu bibliograficznego, systematycznego pozyskiwania zbiorów regionalnych, zapewnienia właściwej ilości godzin potrzebnych do prac bibliograficznych. Umożliwiają uczestnictwo we wszelkich szkoleniach, warsztatach i konferencjach mających na celu doskonalenie zawodowe bibliografów. Dbają o właściwa promocję bazy bibliografii regionalnej oraz innych działań propagujących wiedzę o regionie.
3.  Bibliografowie poszczególnych placówek zobowiązani są do systematycznej pracy nad bibliografią regionalną oraz ustawicznego doskonalenia warsztatu bibliograficznego poprzez:
 • uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z pracą bibliografów,
 • bieżące śledzenie materiałów metodycznych opracowanych i publikowanych przez Komisję ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska,
 • orientację w dokumentach normujących prace bibliograficzne (normy, Słownik JHP BN i wszelkie inne wytyczne dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego w opisie bibliograficznym na potrzeby bibliografii lokalnej),
 • dokonywanie cyklicznej i samodzielnej korekty wprowadzonych do bazy opisów.
4.  Nadzór merytoryczny nad bazą Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna. Koordynację działań w tym zakresie zapewnia powołana dnia 08.02.2012 r. Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, zwana dalej Komisją, w następującym składzie:
 • Joanna Gaworska-Wandas - DBP we Wrocławiu - przewodnicząca
 • Magdalena Nawrocka - DBP we Wrocławiu - sekretarz
 • Jolanta Poważyńska - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
 • Eliza Furmanek - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
 • Agnieszka Heidinger - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
 • Ewa Kownacka - MBP w Świdnicy
 • Robert Staniszewski - MBP w Świdnicy
 • Grażyna Błażejowska - Legnicka Biblioteka Publiczna
 • Jolanta Kaszewska - Legnicka Biblioteka Publiczna
 • Małgorzata Fitas - MBP w Zgorzelcu
 • Kamila Wilk - JCIiER "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze (wiceprzewodnicząca)
 • Dorota Kacprzak - JCIiER "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze

Skład Komisji może ulec zmianie. Z inicjatywą w tej sprawie występują dyrektorzy bibliotek – uczestników porozumienia w kooperacji z przewodniczącym Komisji.

5. Podstawowym celem działania Komisji jest intensyfikacja prac nad bibliografią regionalną DZB i pozyskanie kolejnych partnerów współodpowiedzialnych za pełną, jednolitą i rzetelną informację bibliograficzną o regionie dolnośląskim.
6. Plan współpracy członków Komisji obejmuje:
 • opracowywanie materiałów metodycznych, niezbędnych w pracach nad ujednoliceniem opisów w bibliografii terytorialnej,
 • stworzenie kartoteki haseł wzorcowych,
 • podział opracowywanych dokumentów, który zapobiegnie powielaniu się opisów lub pomijaniu artykułów związanych z regionem,
 • koordynacja prac bibliograficznych,
 • pomoc merytoryczna nad opracowaniem bibliografii lokalnej,
 • współpraca z bibliotekami powiatowymi i współorganizacja szkoleń z zakresu bibliografii regionalnej,
 • bieżące uzupełnianie i przekazywanie na stronę internetową Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska informacji dotyczących prac Komisji.

7. Posiedzenia Komisji będą się odbywać przynajmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeb. Członkowie dolnośląskiej komisji zobowiązani są do współpracy z Zespołem do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
8. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
10. Tekst porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Porozumienie zostało podpisane przez:

1.  Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Polskich Noblistów w Bogatyni reprezentowaną przez Adama Balcera
2.  Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Bolesławcu reprezentowaną przez Halinę Majewską
3.  Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną im. K.K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie reprezentowaną przez Jadwigę Horanin
4.  Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie reprezentowaną przez Izabelę Owczarek
5.  Bibliotekę Miejską im. Henryka Sienkiewicza w Górze reprezentowaną przez Danutę Biernacką
6.  Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworze reprezentowaną przez Małgorzatę Kosińską
7.  Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska reprezentowaną przez Katarzynę Maczel
8.  Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku reprezentowaną przez Krzysztofa Mąkę
9.  Legnicką Bibliotekę Publiczną reprezentowaną przez Annę Gontowską
10. Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Lubaniu reprezentowaną przez Ewą Żbikowską
11. Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Staszica w Lubinie reprezentowaną przez Marka Mierzejewskiego
12. Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim reprezentowana przez Stanisławę Sikorską
13. Bibliotekę Publiczną w Miliczu reprezentowana przez Marlenę Grodzińską
14. Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Rudzie reprezentowaną przez Sławomira Drogosia
15. Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Mikołaja Reja w Oleśnicy reprezentowaną przez Annę Zasadę
16. Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oławie reprezentowaną przez Janinę Kordys
17. Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach reprezentowaną przez Beate Zalewską
18. Miejską i Gminna Bibliotekę Publiczną w Strzelinie reprezentowaną przez Marię Tyws
19. Bibliotekę Publiczną w Środzie Śląskiej reprezentowana przez Annę Kuszlik – Czajkowską
20. Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Świdnicy reprezentowana przez Adrianę Miarę
21. Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach reprezentowana przez Małgorzatę Grudzińską
22. Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu. Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną im. Jana Kasprowicza reprezentowaną przez Agnieszkę Pawlaczek
23. Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Bibliotekę pod Atlantami” w Wałbrzychu reprezentowana przez Renatę Nowicką
24. Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wołowie reprezentowaną przez Joannę Krasowską
25. Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich reprezentowaną przez Helenę Wolnik – Kliber
26. Miejską Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu reprezentowaną przez Danutę Korejkę

27. Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi reprezentowaną przez Anetę Wasilewską