Materiały metodyczne

Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska (BRDŚ)

informacje ogólne

 • jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych i uzupełnieniem bibliografii narodowej
 • zakres: jako bibliografia regionalna przedmiotowa rejestruje dokumenty dotyczące Dolnego Śląska (jego historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.)
 • zasięg chronologiczny: od 1947 do bieżących; opisy bibliograficzne z lat 1947-1996 są nadal uzupełniane
 • typ: bibliografia zawartości czasopism, rejestruje artykuły z kilkuset tytułów czasopism i gazet regionalnych i lokalnych
 • nadzór merytoryczny - Komisja ds. BRDŚ ; stosujemy się do wytycznych opracowanych przez Zespół ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP (szczegóły tutaj)
 • funkcje: 
  • element warsztatu informacyjnego, wykorzystywany przy bieżącej obsłudze czytelnika, realizacji kwerend, tworzeniu zestawień tematycznych; 
  • dokumentacja dorobku piśmienniczego regionu
 • możliwości wyszukiwania: przeglądanie indeksów lub wyszukiwanie, możliwość wyszukiwania według różnych kryteriów oraz łączenia ich, możliwość przeszukiwania całości bazy lub poszczególnych części

Opracowanie materiałów na potrzeby BRDŚ

Zasady selekcji materiału

 • rejestrujemy artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych, które nie są rejestrowane w Bibliografii Zawartości Czasopism
 • rejestrujemy artykuły znaczące w treści - np. dotyczące osoby związanej z regionem, instytucji działającej w regionie, ważnego wydarzenia, istotnych zagadnień z zakresu historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury regionu
 • pomijamy artykuły o niewielkiej objętości
 • pomijamy artykuły będące zapowiedziami jakichś wydarzeń
 • nie rejestrujemy artykułów z serwisów internetowych (są efemeryczne); możliwe jest rejestrowanie elektronicznych wersji artykułów tradycyjnych, zamieszczonych w ogólnodostępnych archiwach, repozytoriach lub bibliotekach cyfrowych - przykład: artykuły z czasopisma „Medycyna Weterynaryjna”

Opracowanie formalne i rzeczowe

Opis w formacie MARC 21 - INSTRUKCJA


Komisja do spraw Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 08.02.2012 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone bibliografii regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyło w nim 32 bibliografów regionalnych reprezentujących 21 bibliotek stopnia powiatowego. W trakcie zjazdu powołano do życia Komisję do spraw Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Cel powstania:

Zintensyfikowanie prac nad bibliografią regionalną DZB i pozyskanie kolejnych partnerów współodpowiedzialnych za pełną, jednolitą i rzetelną informację bibliograficzną o regionie dolnośląskim.

Plan współpracy:

 • opracowywanie materiałów metodycznych, niezbędnych w pracach nad ujednoliceniem opisów w bibliografii terytorialnej,
 • stworzenie kartoteki haseł wzorcowych,
 • podział opracowywanych dokumentów, który zapobiegnie powielaniu się opisów lub pomijaniu artykułów związanych z regionem,
 • koordynacja prac bibliograficznych,
 • pomoc merytoryczna nad opracowaniem bibliografii lokalnej,
 • współpraca z bibliotekami powiatowymi i współorganizacja szkoleń z zakresu bibliografii regionalnej.
 • bieżące uzupełnianie i przekazywanie na stronę internetową Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska informacji dotyczących prac Komisji.


Porozumienie bibliotek

W 2014 roku zostało podpisane dwustronne porozumienie między Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu a 27 bibliotekami dolnośląskimi w sprawie tworzenia bazy bibliograficznej „Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska”.
Jest ona częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych dotyczących Dolnego Śląska (jego historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itp.) ukazujące się od roku 1947 do chwili obecnej, przy czym opisy bibliograficzne z lat 1947 – 1996 są nadal uzupełniane.

Baza bibliograficzna dostępna jest w Internecie. Tworzona w systemie Aleph, w formacie MARC 21.