środa, 18 kwietnia 2012

Wykaz czasopism - aktualizacja cd.

Zamieszczamy wykaz tytułów czasopism opracowywanych na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska przez Bibliotekę pod Atlantami w Wałbrzychu. Zestawienie opracowały Eliza Furmanek i Agnieszka Heidinger.Określniki stosowane po tematach geograficznych

W opracowaniu materiałów do bibliografii regionalnej większości z nas największą trudność sprawia  tworzenie haseł przedmiotowych. W bibliografii regionalnej najistotniejsze znaczenie mają prawidłowo sformułowane i szczegółowe, w pełni oddające treść dokumentu, hasła geograficzne. O ile dobór tematów geograficznych nie stanowi większego problemu, to dobór określników po nich stosowanych niejednokrotnie nastręcza trudności.
 Aby ułatwić tworzenie haseł przedmiotowych geograficznych publikujemy listę określników stosowanych po tematach geograficznych.
Poniższa lista grupuje określniki według grup zagadnień, których dotyczą opracowywane dokumenty.
Określniki wyróżniono pogrubioną czcionką.

Całość opracowała Magdalena Nawrocka na podstawie Poradnika JHP BN - Hasło geograficzne autorstwa Anny Stolarczyk.Warunki naturalne:
 1. Położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni:
  - geografia
  - geografia fizyczna (ukształtowanie powierzchni; środowisko przyrodnicze jako całość)
  - w kartografii (dla dokumentów nt. map)
 2. Środowisko człowieka (fizyczne i biologiczne otoczenie człowieka, zarówno naturalne, jak i będące wynikiem jego działalności):
  - klęski elementarne
  - obszary chronione
  - środowisko (dla dokumentów nt. środowiska w ogólności)
  - renaturyzacja (tylko po nazwach obiektów fizjograficznych)
  - degradacja
  - ochrona
 3. Świat roślinny i zwierzęcy:
  - fauna
  - flora
  - leśnictwo (dla dokumentów dot. zespołów leśnych lub leśnictwa jako dziedziny gospodarki)
  - paleontologia (dla dokumentów nt. organizmów kopalnych na danym terenie)
 4. Budowa geologiczna i bogactwa naturalne:
  - geologia (dla dokumentów nt budowy geologicznej danego obszaru i jego bogactw naturalnych)
  - geofizyka (dla dokumentów nt. zjawisk fizycznych zachodzących w Ziemi - np. fale sejsmiczne)
 5. Gleby:
  - gleba
 6. Wody:
  - hydrologia (dla dokumentów dot. obiegu i stosunków wodnych na danym terenie)
  - hydrografia (dla dokumentów dot. rejestracji kartograficznej wód)
 7. Klimat:
  - klęski elementarne (dla dokumentów dot. klęsk żywiołowych)
  - meteorologia
  - mikroklimat

Administracja:
 1. Zagadnienia administracyjne i samorządowe:
  - administracja (dla dokumentów dot. administracji jako działalności organizacyjnej na danym terenie oraz władzy wykonawczej i samorządowej w ogólności)
  - samorząd (dla dokumentów dot. władz samorządowych, urzędników i pracowników administracji terenowej)
  - wybory samorządowe (dla materiałów dot. wyborów samorządowych; po tym określniku stosuje się określniki chronologiczne, w tym daty roczne wskazujące na konkretne wybory)
 2. Parlament:
  - parlament
 3. Ustrój:
  - konstytucja + rok
  - konstytucje
  - ustrój
 4. Granice i podział administracyjny:
  - granice
  - podział administracyjny
 5. Godła i pieczęcie:
  - godła (dla materiałów poświęconych godłom i herbom)
  - pieczęcie
 6. Obywatele honorowi:
  - obywatele honorowi
 7. Miasta i regiony partnerskie:
  - miasta partnerskie
  - regiony partnerskie
 8. Archiwistyka:
  - archiwistyka (dla dokumentów dot. działalności archiwów na danym obszarze)
 9. Informacja:
  - informacja (jeśli problematyka informacyjna dotyczy pewnej dziedziny, określnik „- informacja” poprzedzamy określnikiem wyrażającym tę dziedzinę)

Polityka:
  - polityka (dla dokumentów nt. życia politycznego na danym obszarze)
  - polityka międzynarodowa (dla dokumentów traktujących o danym terytorium jako przedmiocie polityki innych państw)
  - wybory samorządowe

Bezpieczeństwo i porządek publiczny:
 1. Bezpieczeństwo publiczne:
  - bezpieczeństwo publiczne (dla dokumentów dot. bezpieczeństwa na danym terenie lub służb, których zadaniem jest pilnowanie porządku - milicji, policji, straży miejskiej/gminnej, służb ratowniczych)
  - dokumenty dot. wypadków komunikacyjnych opisujemy podając po temacie geograficznym określniki „-komunikacja” i „-wypadki” oraz fakultatywnie określnik chronologiczny
 2. Pożarnictwo:
  - pożarnictwo (dla dokumentów dot. służb pożarniczych na danym terytorium)
  - klęski elementarne (dla dokumentów dot. pożarów)
 3. Ewakuacja:
  - ewakuacja (dla dokumentów dot. ewakuacji ludności w sytuacjach kryzysowych)
 4. Patologia społeczna:
  - patologia społeczna (dla dokumentów dot. przestępczości, alkoholizmu, narkomanii, sieroctwa społecznego, przemocy, prostytucji itp.)

Prawo i wymiar sprawiedliwości:
  - prawo (dla dokumentów nt. prawa obowiązującego na danym obszarze)
  - prawo międzynarodowe (gdy dokument traktuje o danym terytorium jako przedmiocie prawa międzynarodowego)
  - prawo wojenne (dla materiałów nt. prawa obowiązującego podczas wojny)
  - sądownictwo
  - więziennictwo
  - ustrój

Społeczeństwo:
 1. Zagadnienia ludnościowe i stosunki etniczne:
  - ludność (dla dokumentów dot. historii ludności i zagadnień demograficznych na danym terenie)
  - stosunki etniczne (dla dokumentów dot. mniejszości narodowych i relacji między grupami etnicznymi zamieszkującymi dany teren)
  - getto (dla dokumentów dot. gett tworzonych przez władze niemieckie na okupowanych terytoriach)
  - migracje (dla opisu zagadnień migracyjnych; określnik „-migracje” dodaje się po określniku „-ludność”)
 2. Antropologia:
  - antropologia (dla prac dot. zmienności cech anatomicznych i fizjologicznych)
 3. Biografie:
  - biografie (dla dokumentów dot. osób związanych z daną miejscowością lub regionem; jeśli dana osoba lub grupa osób działała w określonej dziedzinie, określnik „-biografie” można poprzedzić określnikiem wyrażającym obszar działalności - np. „-nauka”, „-sport”)
 4. Cmentarze:
  - cmentarze lub określnik jednostkowy zawierający nazwę cmentarza (dla dokumentów dot. cmentarzy jako miejsc pamięci, osób tam pochowanych, materiałów z zakr. historii sztuki funeralnej i dotyczących zagadnień administracyjnych)
 5. Heraldyka i pieczęcie:
  - heraldyka (dla opisu zagadnień heraldycznych różnych grup ludności, np. szlachta, biskupi; heraldyka terytorialna opisywana jest przy pomocy określnika „-godła”)
  - pieczęcie (dla dokumentów dot. pieczęci stosowanych na danym obszarze zarówno przez osoby prywatne jak i urzędy)
 6. Martyrologia
  - martyrologia (dla dokumentów nt. prześladowań, cierpień, męczeństwa ludności na danym terenie)
 7. Polityka i opieka społeczna
  - polityka społeczna (dla dokumentów dot. działalności władz i innych organizacji terenowych w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludzi oraz stosunków społecznych)
  - opieka społeczna (dla dokumentów dot. działalności mającej na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz dokumentów nt. dobroczynności)
 8. Wolontariat:
  - wolontariat (jeśli dokument dot. wolontariatu w określonej dziedzinie, określnik ten należy poprzedzić określnikiem wyrażającym tę dziedzinę, np. „-bibliotekarstwo”, „-służba zdrowia”)
 9. Osadnictwo:
  - osadnictwo
 10. Zagadnienia społeczne:
  - socjologia (dla dokumentów o warunkach życia ludności, stosunkach społecznych, procesach społecznych, jakie zachodzą na danym obszarze)
  - imprezy (dla opisu materiałów traktujących ogólnie o imprezach organizowanych na danym obszarze;
  jeśli dana impreza ma określony profil, należy go wyrazić przy pomocy odpowiedniego określnika i dopiero po nim użyć określnik „- imprezy”;
  w opisie dokumentów o imprezach sportowych zamiast określnika „- imprezy” stosujemy określnik „- zawody” po określniku „- sport”;
  w opisie dokumentów na temat konkursów lub festiwali należy stosować określnik „- konkursy i festiwale” po określniku wyrażającym obszar kultury lub dziedzinę sztuki, np.: poprawna forma: Kraków (woj. małopolskie) – teatr – konkursy i festiwale, forma niepoprawna: Kraków (woj. małopolskie) – konkursy i festiwale)
  - jakość życia (dla dokumentów dot. poziomu życia ludności na danym obszarze)
  - organizacje (dla materiałów o organizacjach działających na danym obszarze; tam, gdzie można przy pomocy odpowiedniego określnika wyrazić profil danej organizacji, określnik „- organizacje” powinien wystąpić po tym właśnie określniku)
  - życie codzienne (dla dokumentów dot. życia codziennego - całokształtu kultury materialnej, warunków życia, życia rodzinnego, zwyczajów, warunków pracy, sposobu spędzania wolnego czasu; poszczególne elementy życia codziennego opisuje się przy pomocy takich określników jak np. „- kultura”, „- kultura fizyczna”, „- imprezy”, „- mieszkania”)
  - zwierzęta domowe (dla dokumentów dot. zwierząt hodowanych na danym terenie w celach nie gospodarczych; prace na temat zwierząt żyjących dziko na danym terenie opisujemy stosując określnik „- fauna”)

Religia:
  - religia
  - pielgrzymki (stosuje sie po nazwach sanktuariów, np. „Wambierzyce (woj. dolnośląskie) - kościół Nawiedzenia NMP - pielgrzymki”)

Język:
  - język (dla dokumentów nt. języka/języków używanych w danym regionie)
  - onomastyka (dla dokumentów dot. nazw miejscowych i osobowych)

Gospodarka:
 1. Całokształt działalności gospodarczej:
  - gospodarka
 2. Finanse i bankowość:
  - finanse (dla dokumentów nt. finansów danej miejscowości lub regionu)
  - banki (dla dokumentów dot. instytucji bankowych działających na danym obszarze)
 3. Gospodarka komunalna:
  - gospodarka komunalna (dla dokumentów dotyczących gosp. komunalnej w ogólności)
  - cmentarze (po tym określników można użyć określników takich jak „- zarządzanie”, „- administracja”, „- planowanie przestrzenne”, „- projekty”)
  - energetyka (dla dokumentów dot. elektroenergetyki, ciepłownictwa, gazownictwa na danym terenie)
  - infrastruktura (dla dokumentów dot. wodociągów i kanalizacji, oświetlenia dróg itp.)
  - higiena (dla materiałów nt. gospodarki odpadami)
  - komunikacja (dla dokumentów dot. transportu drogowego, kolejowego, lotniczego itd.)
  - żegluga (dla dokumentów nt. transportu wodnego, określnik ten stosujemy po nazwach akwenów i rzek)
  - łączność (dla materiałów nt. poczty, telekomunikacji)
 4. Handel i usługi:
  - handel i usługi (dla dokumentów nt. całokształtu działalności handlowej i usługowej na danym terenie)
  - aptekarstwo
  - drukarstwo i edytorstwo
  - księgarstwo i antykwarstwo
  - gastronomia
  - hotelarstwo
  - rzemiosło
  - turystyka
  - agroturystyka
 5. Mieszkalnictwo
  - mieszkania
 6. Nieruchomości
  - nieruchomości
 7. Budownictwo
  - budownictwo
  - odbudowa
  - rewitalizacja
 8. Urbanistyka
  - planowanie przestrzenne
  - miasta (określnik stosuje się po nazwach regionów)
  - ulice i place lub określnik jednostkowy zawierający nazwę konkretnej ulicy, alei, placu
  - parki i ogrody lub określnik jednostkowy zawierający nazwę konkretnego parku
 9. Programy i fundusze europejskie:
  - programy i fundusze wspólnotowe (dla dokumentów nt. pozyskiwania i użytkowania funduszy UE na danym obszarze)
 10. Przemysł:
  - przemysł (dla dokumentów dotyczących przemysłu w ogólności lub poszczególnych gałęzi przemysłu oprócz górnictwa)
  - górnictwo
 11. Rolnictwo:
  - leśnictwo
  - łowiectwo
  - rolnictwo
  - rybołówstwo
 12. Ruch spółdzielczy:
  - spółdzielczość
 13. Rynek pracy:
  - bezrobocie
  - rynek pracy
  - zatrudnienie
 14. Strategia rozwoju:
  - strategia rozwoju (dla dokumentów dot. rozwoju danej miejscowości lub regionu; dla prac dotyczących rozwoju poszczególnych dziedzin stosujemy określnik wyrażający tą dziedzinę i dodajemy określnik „- planowanie” lub „- polityka”)

Historia:
  - historia (dla dokumentów dot. całokształtu historii danej miejscowości lub regionu; materiały o poszczególnych okresach historycznych wyraża się przy pomocy określnika chronologicznego)
  - historiografia (dla dokumentów nt. piśmiennictwa historycznego dotyczącego danego obszaru)
  - archeologia (dla dokumentów nt. wykopalisk archeologicznych oraz zabytków archeologicznych na danym terenie)
  - bitwy
  - miejsca pamięci
  - tablice pamiątkowe
  - pamiątki (dla dokumentów nt. pamiątek historycznych, określnik ten stosujemy po określniku „- historia”)
  - obozy hitlerowskie
  - obozy jenieckie
  - obozy pracy
  - więziennictwo
  - straty wojenne (dla dokumentów nt. strat materialnych poniesionych w wyniku działań wojennych; straty ludzkie opisuje się przy pomocy określnika „- martyrologia”)

Kultura:
  - kultura (dla materiałów nt. kultury na danym obszarze w ogólności oraz tych zagadnień szczegółowych, które nie maja swej reprezentacji w postaci odrębnych określników)
  - etnografia (dla dokumentów nt. kultury ludowej danego obszaru)
  - bibliotekarstwo
  - sztuka
  - muzyka
  - teatr
  - film
  - imprezy; konkursy i festiwale (zob. dział „Społeczeństwo”, pkt 10)
  - budownictwo (dla dokumentów nt. architektury i budownictwa; jeśli dokument dotyczy konkretnego obiektu, należy zastosować określnik jednostkowy zawierający jego nazwę)
  - pomniki lub określnik jednostkowy zawierający nazwę konkretnego pomnika
  - kolekcjonerstwo (dla dokumentów nt. kolekcjonowania różnych przedmiotów przez osoby prywatne)
  - numizmatyka (dla dokumentów nt. numizmatów związanych z danym terytorium, traktowanych jako pamiątki, dzieła sztuki, obiekty kolekcjonerskie; materiały o numizmatach opisywanych w aspekcie polityki pieniężnej opisujemy przy pomocy określnika „- finanse”)
  - media (dla materiałów nt. środków masowego przekazu na danym obszarze)
  - muzealnictwo (dla dokumentów nt. muzeów na danym obszarze)
  - wystawy (dla dokumentów nt. wystaw, w tym organizowanych w muzeach)
  - zabytki (po tematach geograficznych określnik ten stosuje się tylko wówczas, gdy dokument dotyczy ochrony i konserwacji lub dokumentacji zabytków (katalogi, inwentarze). Można go stosować po temacie geograficznym jako drugi określnik, poprzedzony określnikiem spoza dziedziny sztuki, np.: „- hydrotechnika”, „- przemysł”.
  Dla dokumentów dot. zabytków sztuki należy stosować po temacie geograficznym określnik „- sztuka”, dla dokumentów dot. zabytków architektury określnik „- budownictwo”. Po obu tych określnikach nie stosuje się określnika „- zabytki”.
  Jeśli dokument traktuje o konkretnym zabytku, należy stosować określnik jednostkowy zawierający jego nazwę)

Sport, kultura fizyczna, turystyka:
  - kultura fizyczna
  - sport
  - alpinizm
  - agroturystyka
  - turystyka
  - podróżnictwo
  - wędkarstwo

Nauka, szkolnictwo i oświata:
  - nauka (dla dokumentów dot. życia naukowego na danym obszarze)
  - szkolnictwo wyższe (dla dokumentów nt. poszczególnych szkół wyższych)
  - szkolnictwo i oświata (dla dokumentów nt. szkolnictwa i oświaty na danym obszarze w ogólności lub poszczególnych placówek oświatowych wszystkich szczebli)

Zdrowie, higiena, służba zdrowia:
  - higiena
  - służba zdrowia (dla dokumentów dot. opieki zdrowotnej na danym obszarze)
  - zdrowotność (dla dokumentów o stanie zdrowia ludności na danym terytorium)

czwartek, 12 kwietnia 2012

Wykaz czasopism - aktualizacja cd.


Zamieszczamy uzupełnienie wykazu tytułów czasopism opracowywanych na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska przez biblioteki powiatu kłodzkiego.

Zestawienie opracowała Grażyna Bilska z PiMBP w Kłodzku.środa, 4 kwietnia 2012

Wykaz czasopism - aktualizacja

Zamieszczamy zaktualizowany wykaz tytułów czasopism opracowywanych na potrzeby Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, wraz z informacjami które biblioteki rozpisują poszczególne tytuły, jaki posiadają zasób, jakie roczniki są opracowane i w jakiej formie.

Jeśli zamieszczone niżej dane są nieaktualne prosimy o sprostowanie na maila: mnawrocka@wbp.wroc.pl

Tytuł czasopisma Biblioteka opracowująca Zasób Opracowane roczniki Forma opracowywania
Akapit
Głogów
2000-2001Baza Region
Akcenty
Legnica
1986


Biuletyn: miesięcznik Zespołu Elektrociepłowni
Wrocław SA
Wrocław Od 1997
1997-2011
Baza Region
Biuletyn Bystrzycki
Bystrzyca Kłodzka Od 2004

wycinki
Biuletyn Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
Wrocław 1992-1997
1992-1996
Baza Region
Biuletyn Informacyjny. Zjednoczenie Przemysłu Legnicka Fabryka Fortepianów
Legnica 1968-1976

kartoteka
Biuletyn Informacyjny m. i gm. Kąty Wrocławskie
Wrocław Od 2004
2001, 2002, 2003, 2004,
Baza Region
Biuletyn Informacyjny Huty Miedzi „Głogów”
Legnica 1986-1989

kartoteka
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Prochowice
Legnica 1993-1997

kartoteka
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
Wrocław
Od 2001
2001-2011 nr 7
Baza Region
Biuletyn Lubiński
Lubin, Legnica
1991-2003, 1996-2001 Legnica
1991-2003
wycinki
Biuletyn PWSZ w Legnicy
Legnica
Od 2002

kartoteka
Biuletyn Turowa
Bogatynia
Od 1987

Wycinki dot. Bogatyni
Blik
Kłodzko
1990-1993
Bogatynia : biuletyn informacyjny UM
Bogatynia
Od 2009

Wycinki dot. Bogatyni
Chojnowska Gazeta Gminna
Legnica
1994-1995, 2006

kartoteka
Co, gdzie kiedy...
Szczytna
200-2001

wycinki
Co Słychać u Nas? Informator Gminy Krotoszyce
Legnica
1994-1996

kartoteka
Debaty Lądeckie
Lądek Zdrój
1996, od 2004
DiG Info
(wcześniej Biuletyn Informacyjny Dolnośląskiej Izby Gospodarczej)
Wrocław Od 1993 nr 7
1993- 2011 nr 1
Baza Region
Diora
Dzierżoniów 1976-1991 br. 1977,Dolnośląska Gazeta Szkolna
Wrocław 1999-2008
1999-2008
Baza Region
Dolnośląska Solidarność
Wrocław Od 2000
2008 do nr 9
Baza Region
Dolnośląski Przegląd Szachowy
Wrocław 2004-2008
2008 nr 9
Baza Region
Dziennik Dolnośląski
Legnica 1990-1991Dzisiaj
Dzierżoniów (Bielawa) Od 2010Dzisiaj Świdnica
Świdnica Od 2005
2005-2010
Baza Region
Echo Tygodnia
Ząbkowice Od 2005

Baza Region
Echo Ziemi Chojnowskiej
Legnica 2002

kartoteka
Echo Złotoryi
Złotoryja, Legnica 1989-1990; 2006-2010 to samo

Wycinki
kartoteka
Euroregio Glacensis
Wrocław; Ząbkowice, Kłodzko, Nowa Ruda , Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdrój Od 2000, Ząbkowice od 2002 ; od 2000 Kłodzko ; od 1997 Nowa Ruda ; od 1980 Lądek Zdrój ; od 2000 Bystrzyca; od 2000 Duszniki
2000-2009
Baza Region
MAK
Baza Region
wycinki
wycinki
wycinki
Express Bolesławiecki
Bolesławiec Od 2008
Od 2008
Baza Region
Express Głogów Lubin Polkowice
Lubin 2006-2008
2006-2008
wycinki
Express Legnicki
Legnica Od 2004

kartoteka
Express Strzeliński
Strzelin Od 2008 Od 2008 Baza Region
Express Średzki
Środa Śląska Od 2003


kartoteka
Express Wrocławski ; od 2006 nr 5 zmiana tytyłu: Express Wrocławski Powiat
Wrocław Od 2001

Baza Region
Express Wrocławski Powiat
Wrocław
Od 2006 nr 5
2007, 2009 Baza Region
Express Zgorzelecki
Zgorzelec
Od 2006
ExPressem
Świdnica
Od 1993Baza Region
Fajka
Szczytna
1997-2007wycinki
Forum Powiatu Lwóweckiego
Lwówek Śl
2006Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Gazeta Bogatyńska
Bogatynia
2003-2006Wycinki dot. Bogatyni
Gazeta Chojnowska
Legnica
Od 1992kartoteka
Gazeta Głogowska
Głogów
2000-2004Baza Region
Gazeta Gmin
Kłodzko, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Szczytna
Od 2009
1995-2004
1992-2004; 1999-2000 Szczytna

MAK
wycinki
wycinki
Gazeta Gminy Długołęka
Długołęka


Gazeta Górowska
Góra
1954-1956, 1990, 1995-2002wycinki
Gazeta Kłodzka
Kłodzko
Od 2009MAK
Gazeta Legnicka
Legnica
1991-1994kartoteka
Gazeta Legnicka bezpłatna
Legnica
2009kartoteka
Gazeta Lokalna
Lądek Zdrój
2000-2002
Gazeta Lubińska
Lubin, Legnica
1954-1956 oba miasta 1988-1990
1954-1956, 1988-1990
wycinki
Gazeta Lubuska
Głogów
Nie nasze województwo
Gazeta Milicka
Milicz
1992-1998, 2002
1992-1998, 2002
kartoteka
Gazeta Noworudzka
Kłodzko, Nowa Ruda,
1990-1998

MAK
Baza Region
Gazeta Piastowska
Legnica
Od 2006

kartoteka
Gazeta Pieszycka
Dzierżoniów (Piława Górna)
Od 1994
Gazeta Polkowicka
Polkowice, Legnica
1990-1996; od 2000 to samoKartoteka, Baza Region od 2009
Gazeta Południowa
Wrocław Od 1998
1998-2011
Baza Region
Gazeta Powiatowa
Zgorzelec Od 2002
Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej
Kłodzko, Nowa Ruda, Bystrzyca Kłodzka
Od 2000 ; od 1996 Nowa Ruda; od 2000 Bystrzyca
MAK
Baza Region
wycinki
Gazeta Regionalna
Bogatynia; Zgorzelec; Świdnica 2010, Zgorzelec ?
2000-2001
Wycinki dot. Bogatyni; Baza Region
Gazeta Robotnicza
Legnica, Kłodzko, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka; Świdnica 1966-1998; 1951-1999 Kłodzko ; 1980-1984 Lądek ; 1962-1963 Bystrzyca
1994-1995
Kartoteka;
wycinki tylko powiat;
wycinki;
wycinki; Baza Region
Gazeta Wojewódzka
Bogatynia; Zgorzelec Od 2001

Wycinki dot. Bogatyni
Gazeta Wrocławska
Wrocław, Wołów, Głogów, Legnica, Kłodzko, Świdnica 1995-2003 ; Wołów od 2000, Głogów 1995-2003, 1999-2007 Legnica; tak samo
Na bieżąco;
Świdnica 1995-2003
Baza Region, Wołów - abstrakty
Gazeta Wyborcza
Wrocław Od 1989
Na bieżąco
Baza Region
Gazeta Zdrojowa
Polanica Zdrój 2001-2007
2001-2007
wycinki
Gazeta Ziemi Lwóweckiej
Lwówek Śląski 1992-1994

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Gazeta Złotoryjska
Złotoryja, Legnica Od 1991, 1990-2002 Legnica

Wycinki
kartoteka
Gazeta Zgorzelecka
Zgorzelec 1994
Gazeta Wojewódzka
Zgorzelec Od 1997Głogowska Gazeta Nowa
Głogów 1990-1993

Baza Region
Głos Bolesławca
Bolesławiec 1992-1997
1992-1997
Baza Region
Głos Bystrzycki
Bystrzyca Kłodzka Od 2004

wycinki
Głos Maryi Świdnica


1993-2006 Baza Region
Głos Milicza
Milicz Od 1999
Od 1999
kartoteka
Głos Uczelni
Wrocław Od 1992
2005-2010 nr 195
Baza Region
Goniec Dzierżoniowski
Dzierżoniów 1993-1998, 2005-2007Gość Niedzielny, dod. Gość Świdnicki Świdnica


2004- Baza Region
Górowskie Zeszyty Oświatowe
Góra 2001-2007

wycinki
Istotne Informacje
Bolesławiec 2009
2009
Baza Region
Jantar
Świdnica 2004-2005

Baza Region
Karkonosze
Lwówek Śląski, Kamienna Góra 1983-1998, od 2004; od 2006 Kamienna Góra

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Konkrety
Bolesławiec, Złotoryja, Lubin, Głogów, Legnica 2005-2006; Złotoryja od 2007, Lubin 1972-1985, 1990-2006, Głogów 1980-2005, od 1972 Legnica 2005-2006 Bolesławiec Baza Region; Złotoryja wycinki, Głogów Baza Region
Kreator
Kłodzko 2001-2003


MAK
Kronika Głogowska
Legnica 1984Krosno
Dzierżoniów (Bielawa) 1959-2000Książka i Czytelnik
Wrocław, Bolesławiec, Lubin, Legnica Od 1981, od 1983 Legnica
2008, 2009, 2010 do nr 4
Baza Region
Kultura Dolnośląska
Legnica 1960-1961, 1966-1967, 1969, 1978-1988

kartoteka
Kurier Gmin
Wołów Od 1990

abstrakty
Kurier Gminny
Świdnica, Legnica 2000-2003, 2001-2003 Legnica

Baza Region
kartoteka
Kurier Gryfowski
Lwówek Śl Od 2008

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Kurier Jaworski
Jawor, Legnica 1998-1999

kartoteka
Kurier Lwówecki
Lwówek Śląski 1994-2000

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Kurier Łagiewnicki
Dzierżoniów (Łagiewniki) Od 2005
Kurier Powiatowy
Polkowice, Legnica, Zgorzelec
1997-2000
1996-1997 Legnica ; od 2007 Zgorzelec

Kartoteka, Baza Region od 2009
kartoteka
Kurier Świdnicki
Świdnica 1997-2002

Baza Region
Kurier Tygodnik Południowo Zachodni
Zgorzelec 2002-1006
Kwartalnik Górowski
Góra Od 2003

wycinki
Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego
Oleśnica


Legnicki Informator Kulturalny
Legnica 1970-1975

kartoteka
Legnickie Wiadomości Diecezjalne
Legnica Od 1992

kartoteka
Legniczanin
Legnica 2010

kartoteka
LEMI
Legnica 1998

kartoteka
Liegnitzer Heimatblatt
Legnica 1961, 1986-1988, od 1991

kartoteka
Lwówecki Biuletyn Samorządowy
Lwówek Śląski Od 2003

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Lwówecki Przegląd Powiatowy
Lwówek Śląski 2000-2002

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Łużyce
Zgorzelec 1994-1997
Miedziak
Lubin, Legnica 1996-1999, 1995-2001 Legnica
1996-1999
Wycinki 
kartoteka
Miedziowy Kalejdoskop
Lubin 2005-2007 2005-2007 wycinki
MIT : głogowski miesięcznik kulturalny
Głogów 1994-1998


Baza Region
Medium
Wrocław Od 1997
1997, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 do nr 5
Baza Region
Na Rubieży
Wrocław Od 1993
1993-2010 nr 108
Baza Region
Nasza Gmina
Dzierżoniów (Niemcza) Od 2005
Nasza Niemcza
Dzierżoniów (Pieszyce) Od 2009
Nasza Ziemia Strzelińska
Strzelin 2006
2006
Baza Region
Nasze Miasto
Bogatynia 2008-2009

Wycinki dot. Bogatyni
Nasze Zdrowie : miesięcznik regionu miedziowego
Lubin 2006-2008
2006-2008
wycinki
Niedziela Legnicka
Legnica 1998-1999

kartoteka
Nieregularnik Polanicki
Polanica Zdrój Od 2002

MAK
Notatnik Świeradowski
Świeradów Od 1999

wycinki
Nowa Gazeta Gmin
Kudowa Zdrój Na bieżąco?

wycinki
Nowa Gazeta Jaworska
Jawor, Legnica 1999 Legnica

kartoteka
Nowa Gazeta Lubińska
Lubin 2000-2006
2000-2006
Wycinki
Nowa Gazeta Trzebnicka
Trzebnica Od 1994
Nowa Miedź
Legnica 1976-1981

kartoteka
Nowa Panorama Bolesławiecka
Bolesławiec 1995-1996
1995-1996
Baza Region
Nowe Życie
Wrocław Od 1983
2008-2010 nr 4
Baza Region
Nowinki Strońskie
Stronie Śląskie Od 2005
Nowiny Jeleniogórskie
Bolesławiec Od 2002
Od 2002
Baza Region
Bogatynia Od 2005

Wycinki dot. Bogatyni
Lwówek Śląski, Lubań
Świeradów Zdrój
Od 2008, Lubań nie wiadomo
od 1995

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region, Lubań wycinki
Nowe Wiadomości Kłodzkie
Polanica Zdrój 2005-2007
2001-2007
wycinki
Nowiny Legnickie
Legnica 2006

kartoteka
Nowiny z Gminy Dzierżoniów
Dzierżoniów (Niemcza) Od 2007Odra
w BZCz!
Lubańwycinki
Eko : czasopismo Elektrowni Turów
Bogatynia 1997-2005

Wycinki dot. Bogatyni
Oleśniczanin
Oleśnica Od 1998
Od 1998
Baza Region
Orbius Linguarum
Legnica 1995, od 2009

kartoteka
Panorama Dolnośląska
Lubin, Świdnica, Głogów, Legnica 2004-2006, Świdnica 2005-2006, Głogów, 2004-2005 Legnica 2004-2005
2004-2006
Wycinki, Świdnica Baza Region
kartotekaPanorama Leszczyńska
Góra 1970-1975, od 1978

wycinki
Panorama Legnicka
Legnica Od 1995

kartoteka
Panorama Lubińska
Lubin 1999, 2001-2002
1999, 2001-2002
wycinki
Panorama Milicka
Milicz Od 2007
Od 2007
kartoteka
Panorama Oleśnicka
Oleśnica, Twardogóra
Od 1990
od 2005
Od 1990
Baza Region
Panorama Wałbrzyska Świdnica


2007- Baza Region
Panorama Zdrojowa
Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój
2005-2006
2005-2007

MAK
wycinki
Panorama Ziemi Kłodzkiej
Bystrzyca Kłodzka, Polanica Zdrój
Od 2009
od 2008

Wycinki
wycinki
Perspectiva
Legnica Od 2002

kartoteka
Polkowicka Gazeta Porozumień
Lubin 2004-2008
2004-2008
wycinki
Polska Gazeta Wrocławska + mutacje regionalne
Wrocław; Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Lubań, Legnica, Świdnica Od 2007
Na bieżąco
Baza Region
Polska Miedź
Lubin, Głogów, Legnica 1989-1991, 2002-2007, Głogów 1993-1990, od 2002 Legnica
1989-1991, 2002-2007
Wycinki, Głogów Baza Region
kartoteka
Polsko-Czeski Biuletyn Przedsiębiorcy
Świdnica


2006, 2009
Baza Region
Pomost
Zgorzelec 1993-1994
Powiat Legnicki
Legnica 1999

kartoteka
Powiatowy Kurier Lwówecki
Lwówek Śl Od 2007

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Pracodawca
Legnica Od 1996
Przegląd Górowski
Góra 1991-1999

wycinki
Przegląd Regionalny
Głogów, Legnica 1995-1998 to samo

Baza Region kartoteka
Przegląd Wschodnio- Łużycki
Zgorzelec 1998-2001
Przekaźnik
Lądek Zdrój 1998-2005
Przyjaciel Ludu
Góra 1986, 1988-2000
wycinki
Pharmakon
Wrocław Od 1997
1997-2009
Baza Region
Quart
Wrocław
Od 2006
2006-2011
Baza Region
Region
Zgorzelec
2010
Regionalny Tygodnik Informacyjny
Kamienna Góra
Od 2007
Rita Baum
Wrocław
Od 1998
1998 (1)-2011 (nr 17, 18)
Baza Region
Rocznik Bolesławiecki
Bolesławiec
2008-2009
2008-2009
Baza Region
Rocznik Dolnośląski
Legnica
1989

kartoteka
Rocznik Świdnicki
Świdnica

od 1973
Baza Region
Roland
Środa Śląska
Od 1993

kartoteka
Rozmaitości
Legnica
1999

kartoteka
Rynek Dolnośląski
Wrocław
Od 1998
1999-2011
Baza Region
Rzeczpospolita Jaworska
Legnica
1998

kartoteka
Sami
Głogów, Legnica
1992, 1994-1995, 1994-1998 Legnica

Baza Region
Sami Swoi
Lwówek Śl
Od 2009

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Serwis Społeczno Samorządowy
Oława
Od 2004

kartoteka
Silesia Nova
Legnica
Od 2006
Słowo Polskie
Wrocław; Głogów, Legnica, Kłodzko, Świdnica
1947-2003
Legnica 1977-2007; 1951-1999 Kłodzko
Na bieżąco,
Świdnica 1994-2004
Baza Region
kartoteka
wycinki tylko powiat
Słowo Polskie Gazeta Wrocławska
Wrocław, Lubin, Głogów, Legnica, Świdnica
2003-2007
2003-2007 ;
Świdnica 2004-2007 
Baza Region,kartoteka
Słowo Regionu Strzelińskiego
Strzelin
Od 2000
Od 2000
Baza Region
Słowo Wrocławian
Wrocław
od 2010
na bieżąco
Baza Region
Solidarność Zagłębia Miedziowego
Lubin, Legnica
1991-1997, 2001-2002, 2005-2007, 1990-2005 Legnica
1991-1997, 2001-2002, 2005-2007
wycinki
Sprawy i Ludzie
Legnica
1982-1989

kartoteka
Strefa Kultury
Lubin
2004-2007
2004-2007
Wycinki
Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska
Wrocław
od 1999, brak roczników '07 i '08
2000-2006, 2009-2011 nr 1
Baza Region
Sudety
Bolesławiec ; Boguszów Gorce; Dzierżoniów; Świdnica, Legnica, Kamienna Góra, Kłodzko
Od 2005
od 2001 Legnica; 2002-2009 Kamienna Góra, od 2004 Kłodzko
od 2005
Baza Region
! w BZCz


Sycowska
Twardogóra
od 2007


Sygnały Legnickie
Legnica
1981-1982

kartoteka
Szkice Legnickie
Legnica
Od 1962

kartoteka
Ścinawski Kwadrans
Lubin
2002-2003
2002-2003
wycinki
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
Świdnica, Legnica
1951-2000, 2007-2009, 1946-1958, od 1961 Legnica
1955, 1957, 1958, 1970-74, 1979-2000, 2007-2010
Baza Region
kartoteka
Śląski Labirynt Krajoznawczy
Legnica
1989-1997

kartoteka
Środek
Kłodzko
2000-2003

MAK
Świdnickie Wiadomości Gospodarcze
Świdnica
1990-1996

Baza Region
TO
Legnica
1990-1991

kartoteka
Trybuna Wałbrzyska
Lądek Zdrój
1980-1999

wycinki
Turysta Dolnośląski
Legnica
2002-2008

kartoteka
Tygodnik Dzierżoniowski
Dzierżoniów (Bielawa, Pieszyce)
Od 1998 ;
Pieszyce 2001-2009;
Od 1998
(Dzierżoniów)
Baza Region
Tygodnik Głogowski
Głogów, Legnica
1995-1996, 1997-1998 Legnica

Baza Region
Tygodnik Gminny
Lubin
2004-2005
2004-2005
wycinki
Tygodnik Świdnicki
Świdnica
Od 2006
2006-2011
Baza Region
Tygodnik Wałbrzyski
Świdnica
Od 1998

Baza Region
Tygodnik Wrocławski
Wrocław
Od 2008
2008, 2009 Baza Region
Trybuna Wałbrzyska
Kłodzko, Nowa Ruda
1977-1999
1971 -1999 Nowa Ruda
Wycinki tylko powiat
U Nas w Bogatyni
Bogatynia


Wycinki dot. Bogatyni
Wersja. Miesięcznik legnicki
Lubin, Głogów, Legnica
1998-1999, Głogów 1998, 1998-2002 Legnica
1998-1999
Wycinki
kartoteka
Wiadomości Lokalne
Lądek Zdrój
1992-1999
Wiadomości Oławskie
Oława
Od 1990

kartoteka
Wiadomości. Tygodnik Zagłębia Miedziowego
Legnica
1966-1981

kartoteka
Wiadomości Bielawskie
Dzierżoniów (Bielawa)
Od 1993
Wiadomości Gminy Chojnów
Legnica
1999, 2004 i od 2006
Wiadomości Katolickie Ziemi Świdnickiej
Świdnica

1995
Baza Region
Wiadomości KGHM
Lubin
2001-2002
2001-2002
Wycinki
Wiadomości Legnickie
Legnica
1954-1959

kartoteka
Wiadomości Lubińskie
Lubin
2004-2007
2004-2007
Wycinki
Wiadomości Powiatowe
Ząbkowice Śl
Od 1996

Baza Region
Wiadomości Świdnickie
Świdnica
Od 1989

Baza Region
Wiadomości Wałbrzyskie; Nowe Wiadomości Wałbrzyskie
Świdnica
Od 1998
1998-2011
Baza Region
Wieści Mirska
Lwówek Śl
Od 2009

Kartoteka dot. gminy; bieżące w Bazie Region
Wieści Powiatowe
Legnica
2004-2005

kartoteka
Wieści z Gminy
Świdnica
Od 2004
2004-2010
Baza Region
Wieści z Piławy Górnej
Dzierżoniów (Piława Górna)
od 2004
Wieści Zamkowe
Legnica
Od 1995

kartoteka
Witryna Muzealna
Kłodzko
Od 2008

MAK
Wochen Kurier
ZgorzelecWojewódzka Gazeta Wrocławska
Lubań

wycinki
Wojewódzki Informator Kulturalny
Legnica
1975-1981

kartoteka
Wrocław : sytuacja społeczno-gospodarcza
Wrocław
od 1999
2005-2011 do nr 3

Wrocławska Giełda Nieruchomości , od 2008 r. zm. tyt.: Magazyn Nieruchomości
Wrocław Od 1992
2009, 2010, 2011 do nr 7
Baza Region
Wrocławski Senior
Wrocław Od 2010
na bieżąco
Baza Region
Wrocławianin: magazyn Polski zachodniej i południowej
Wrocław
Od 2006 nr 9
2006-2011 do nr 7
Baza Region
Wrocławianin: magazyn mieszkańców
Wrocław
2004 – 2006 nr 8
2004, 2005, 2006
Baza Region
Wrocławianin: magazyn miejski
Wrocław
Od 2008
2009 do nr 11, 2010, 2011,
Baza Region
Zdrowie : magazyn dolnośląski Wrocław; Żórawina Od 2002 2002-2009 Baza Region ; Żórawina wycinki
Ziemia Jaworska Legnica 1992-1996


kartoteka
Ziemia Kłodzka Legnica, Kłodzko
1999
od 1994Kartoteka
MAK
Ziemia Legnicka Legnica 1984


kartoteka
Ziemia Lubańska Lubań

wycinki
Ziemia Strzelińska Strzelin 1997-1999 1997-1999 Baza Region
Ziemianin Wrocławski Środa Śląska 1999-2003
kartoteka
Życie Głogowa Głogów 1994
Baza Region
Żórawina Nasza Gmina Żórawina Od 1999
wycinki