wtorek, 31 marca 2015

Sprawozdanie z XIII spotkania Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

W dniu 25.03.2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Uczestniczyli w nim: Eliza Furmanek (Wałbrzych), Ewa Kownacka (Świdnica), Grażyna Błażejowska (Legnica), Małgorzata Fitas (Zgorzelec), Kamila Wilk (Jelenia Góra), Joanna Gaworska-Wandas (Wrocław).
Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat ujednolicenia opisów artykułów dotyczących obchodów świąt oraz konsekwentnego stosowania tematów formalnych. Ustalenia Komisji wraz z przykładami pojawią się wkrótce w nowym poście.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 03 czerwca 2015 r. 

sobota, 7 marca 2015

Doroczne Spotkanie Bibliografów Dolnośląskich – Wrocław, DBP 25.02.2015 r. - sprawozdanie


Program spotkania:
1.  Powitanie uczestników spotkania i przedstawienie programu.
2.  Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2014 r.
3.  Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalną w 2014 r. w odniesieniu do podpisanego w 2014 r. porozumienia bibliotek dolnośląskich w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.
4.  Wprowadzanie do bazy bibliograficznej fragmentów książek.
5.  Przyjmowanie propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł do lokalnej KHW.
6.  Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń warsztatowych na 2015 r. oraz ich tematyki.
7.  Omówienie błędów, które pojawiły się w bazie w 2014 roku.
8.  Pytania w sprawie dżs.
9.  Sprawy różne i/lub dyskusja.
10.      Zakończenie spotkania.

Podsumowanie prac Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w 2014 r.
Członkowie Komisji spotkali się czterokrotnie w ciągu 2014 r. Posiedzenia odbywały się kolejno: 12.03.2014, 18.06.2014, 17.09.2014, 03.12.2014. Pierwsze spotkanie w roku 2014 miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Uczestniczyło w nim 11 osób. W trakcie spotkania dokonano podsumowania działalności Komisji oraz wybrano Zarząd na kolejne lata działalności w składzie: Joanna Gaworska – Wandas (DBP we Wrocławiu) – przewodnicząca; Kamila Wilk (KK Jelenia Góra) – wiceprzewodnicząca oraz Magdalena Nawrocka (DBP we Wrocławiu) – sekretarz. W 2014 r. z Komisji odszedł pan Robert  Staniszewski ze Świdnicy a na początku 2015 roku pani Magdalena Nawrocka z Wrocławia. Pana Staniszewskiego zastąpiła pani Agnieszka Rabka.
Prace Komisji w ciągu całego roku obejmowały między innymi:      
·        tworzenie materiałów metodycznych: opracowanie artykułów poświęconych nagrodom, odznaczeniom, plebiscytom, wizytom ważnych osób, aglomeracjom;
·        opracowanie zasad wprowadzania do bazy bibliograficznej fragmentów książek;
·        opracowanie i wprowadzanie do bazy KHW Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska wzorcowych haseł korporatywnych (stan na d. 15.01.2015 r. – 629 haseł);
·        opracowanie ankiety na temat archiwizowania materiałów na podstawie których tworzona jest baza bibliograficzna;
·        podział obowiązku opracowania materiału bibliograficznego z terenów województwa, z którego biblioteki nie podjęły współpracy przy tworzeniu bibliografii regionalnej;
·        ustalenie terminu i tematyki dorocznego spotkania bibliografów dolnośląskich w 2015 r.

Postulowane przez Komisję ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska sformalizowanie współpracy bibliotek dolnośląskich nad bazą bibliografii terytorialnej oraz podjęte starania o rozszerzenie promocji tego źródła informacji o regionie zaowocowały w II kwartale 2014 r. podpisaniem dwustronnych porozumień między Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu  a 27 bibliotekami dolnośląskimi oraz umieszczeniem linku do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Omówienie stanu prac nad bibliografią regionalną w 2014 r. w odniesieniu do podpisanego  porozumienia bibliotek dolnośląskich w sprawie tworzenia bazy bibliograficznej w ramach DZB.

Raport Aleph wykonany w dniu 02.02.2015 wykazywał, iż łączna ilość rekordów w bazie bibliograficznej wynosiła 416 166 . Jak się okazało, uwzględniał on również rekordy puste. Raport wykonany po poprawkach w dniu  05.02 2015 r. wykazuje 366 614 rekordów czyli mniej o  49 552 rekordy. Roczny przyrost rekordów w bazie bibliograficznej w 2014 roku to 17 173 opisy, czyli mniej o 2 870 niż w roku 2013 (20 050). Różnica między sumą rekordów wprowadzonych przez poszczególne biblioteki (17 168), a raportem (17 173) wynosi 5 opisów. Błąd ten jest prawdopodobnie spowodowany niewłaściwym wypełnieniem pola 040. Niepoprawnie podane siglum nie przypisuje rekordu do biblioteki, która go opracowała.

Szczegółowe dane statystyczne zamieszczono w zakładce Bibliografia Regionalna w liczbach.

Postulowane przez Komisję ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska porozumienie bibliotek dolnośląskich w sprawie tworzenia bazy bibliograficznej w ramach DZB  miało na celu  zacieśnienie współpracy bibliograficznej bibliotek dolnośląskich, zaangażowanie w nią bibliotek, które dotychczas nie podjęły współpracy w tym zakresie, podjęcie działań promujących bibliografię regionalną jako źródło informacji o Dolnym Śląsku, a także poprawę warunków pracy bibliografów . Z badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 r. na temat tendencji organizacyjnych bibliografii regionalnej, w której uczestniczyły 34 biblioteki wynikało, iż najczęściej wskazywany problem w pracy bibliograficznej to bark gwarantowanego czasu pracy na prace bibliograficzne.
Brak danych uniemożliwia odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób zmieniły się warunki pracy bibliografów dolnośląskich po podpisaniu porozumienia przez dyrektorów 28 bibliotek w czerwcu ubiegłego roku. W tym celu należy ponownie przeprowadzić badania ankietowe.
Zauważalny jest proces zacieśnienia współpracy bibliografów dolnośląskich. Świadczy o tym między innymi: stały kontakt telefoniczny i mailowy z większością bibliotek tworzących bazę regionalną, do współpracy przystąpiły cztery biblioteki, które dotychczas nie wprowadzały opisów bibliograficznych do bazy regionalnej (Góra, Lubań, Lubin i Milicz), bibliografowie dolnośląscy uczestniczyli w 11 szkoleniach indywidualnych. Na podstawie danych statystycznych widać większą aktywność bibliografów szczególnie tam, gdzie dotychczas panował zastój w pracach bibliograficznych. Jednocześnie w bibliotekach, gdzie rokrocznie następował duży przyrost materiału bibliograficznego zaznaczył się w ubiegłym roku wyraźny regres. Powodowane to było głównie realizacją innych zadań wynikających z zakresów obowiązków bibliografów.
Promocja efektu pracy bibliograficznej zaczyna być widoczna. Informacja o Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska umieszczona jest na stronach prawie wszystkich bibliotek współtworzących bazę, link do bazy pojawił się również na stronie Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska. Problematyka pracy bibliograficznej na rzecz regionu dolnośląskiego poruszona została na łamach prasy fachowej: Współpraca bibliotek publicznych w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej/ Joanna Gaworska – Wandas, Magdalena Nawrocka// Poradnik Bibliotekarza 2014, dod. Regionalizm w Bibliotece, s. 27-29 (wersja elektroniczna); Oblicza regionalizmu/Eliza Furmanek, Agnieszka Heidinger// Poradnik Bibliotekarza  2014, dod. Regionalizm w Bibliotece, s. 8-11 (wersja elektroniczna). Dużą popularnością cieszy się blog Bibliografa Regionalna Dolnego Śląska – materiały metodyczne. Do końca lutego 2015 r. odnotowano ponad 12 tysięcy wejść na stronę.
Przy okazji omawiania stanu prac nad Bibliografią Regionalną Dolnego Śląska warto dodać, że pracownicy Działu Informacji DBP sukcesywnie wprowadzają do bazy bibliografię regionalną za lata 1945 – 1985, pozostającą dotychczas w formie kartoteki kartkowej. Opracowano opisy z zakresu: zagadnień ogólnych, środowiska geograficznego, ludności, zagadnień gospodarczych, kultury i sztuki, rolnictwa, historii, zagadnień politycznych i społecznych oraz prawno - administracyjnych. Do końca 2014 roku wprowadzono do bazy ok. 85% materiału bibliograficznego.  Planuje się, iż z końcem 2015 roku prace nad retrospektywnym wprowadzaniem opisów za lata 45-85 zostaną zakończone co spowoduje, że bibliografia dolnośląska będzie jedną z najpełniejszych bibliografii terytorialnych opracowanych na podstawie artykułów z prasy regionalnej.

Wprowadzanie do bazy bibliograficznej fragmentów książek.
Podstawowe informacje dotyczące wprowadzania do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska fragmentów książek umieszczone zostały na blogu bibliografii regionalnej. Temat został omówiony i zilustrowany przykładami przez panią Kamilę Wilk z Jeleniej Góry.

Przyjmowanie propozycji odnośnie tworzenia materiałów metodycznych oraz haseł do lokalnej KHW. 
Postulowano opracowanie materiałów metodycznych na temat opracowania artykułów poświęconych obchodom świąt. Pozostałe propozycje odnośnie materiałów metodycznych i haseł do kartoteki wzorcowej mają zostać nadesłane mailowo do dnia 23.03.2015 r. na adres jgaworska@wbp.wroc.pl

Opracowanie terminarza indywidualnych szkoleń warsztatowych na 2015 r. oraz ich tematyki.
Akces udziału w indywidualnych warsztatach poświęconych rzeczowemu i formalnemu opracowaniu materiałów do bibliografii regionalnej zgłosiło 9 bibliografów (Kłodzko, Trzebnica, Oleśnica, Strzelin, Jawor, Świebodzice, Polkowice, Wołów, Lubin). Szkolenia będą przeprowadzone w I, III i IV kwartale bieżącego roku. Terminy zostaną ustalone indywidualnie z zainteresowanymi.

Omówienie błędów pojawiających się w bazie bibliograficznej w 2014 roku
Prezentację przygotowała pani Magdalena Nawrocka. Dostępna jest pod adresem:

Opracowanie dokumentów życia społecznego.
Kierownik Sekcji Regionalnej pani Teresa Smaga omówiła błędy pojawiające się w bazie DŻS.

Sprawy różne i/lub dyskusja.
·        Bibliografowie będą nadal prowadzić prace korektorskie opisów z błędnie wypełnionym polem 040 oraz ujednolicać hasła osobowe poprzez dodanie właściwych dopowiedzeń.
·        W celu ujednolicenia i poprawności opisów bibliograficznych zamieszczanych w bazie regionalnej apelujemy o korzystanie z materiałów metodycznych umieszczonych na blogu oraz bezwzględnego stosowania JHP BN.
·        Link do strony poświęconej bibliografii regionalnej zostanie umieszczony na stronie DBP w zakładce dla bibliotekarzy.
·        Korekta opisów bibliograficznych wprowadzanych przez początkujących bibliografów będzie prowadzona przez pracowników Działu Informacji DBP.
·        Z powodu złej kondycji finansowej DBP nie będzie organizatorem planowanego na czerwiec 2015 r. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy SBP . Z tego samego powodu nie odbędą się również Targi Książki Regionalnej -  Silesiana.
·        Spotkanie Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska dobędzie się 25.03.2015 r.
Zakończenie spotkania.


W spotkaniu uczestniczyło 25 osób reprezentujących 18 bibliotek spośród 28 współtworzących bibliografię regionalną oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu.