piątek, 6 grudnia 2013

Porozumienie bibliotek dolnośląskich wchodzących w skład DZB w sprawie tworzenia Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska

Notatka ze spotkania z Dyrekcją Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu dotyczącego porozumienia bibliotek dolnośląskich wchodzących w skład DZB w sprawie tworzenia Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

W dniu 05.12.2013 r. przedstawiono Dyrekcji DBP propozycję do porozumienia dotyczącego współpracy bibliotek dolnośląskich nad bazą bibliografii regionalnej.

Treść propozycji :

1. Biblioteki (szczególnie stopnia powiatowego) zrzeszone w DZB zobowiązują się do współtworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

2. Dyrektorzy placówek wyznaczają osobę odpowiedzialną za opracowanie i wprowadzanie do bazy materiałów regionalnych. Tworzą dogodne warunki do podejmowania prac bibliograficznych (organizacja warsztatu bibliograficznego, systematyczne pozyskiwanie zbiorów regionalnych, zapewnienie właściwej ilości godzin potrzebnych do prac bibliograficznych). Umożliwiają uczestnictwo we wszelkich szkoleniach, warsztatach i konferencjach mających na celu doskonalenie zawodowe bibliografów. Dbają o właściwa promocję bazy bibliografii regionalnej oraz wszelkich działań propagujących wiedzę o regionie.

3. Nadzór merytoryczny nad bazą Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska sprawuje Komisja ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, której działalność formalizuje niniejsze Porozumienie.

Skład Komisji:
Jolanta Poważyńska - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
Eliza Furmanek - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
Agnieszka Heidinger - PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
Ewa Kownacka - MBP w Świdnicy
Robert Staniszewski - MBP w Świdnicy
Grażyna Błażejowska - Legnicka Biblioteka Publiczna
Jolanta Kaszewska - Legnicka Biblioteka Publiczna
Małgorzata Fitas - MBP w Zgorzelcu
Kamila Wilk - JCIiER "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze
Dorota Kacprzak - JCIiER "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze
Joanna Gaworska-Wandas - DBP we Wrocławiu
Magdalena Nawrocka - DBP we Wrocławiu

Cel powstania Komisji:
Zintensyfikowanie prac nad bibliografią regionalną DZB i pozyskanie kolejnych partnerów współodpowiedzialnych za pełną, jednolitą i rzetelną informację bibliograficzną o regionie dolnośląskim.

Plan współpracy Komisji:
- opracowywanie materiałów metodycznych, niezbędnych w pracach nad ujednoliceniem opisów w bibliografii terytorialnej,
- stworzenie kartoteki haseł wzorcowych,
- podział opracowywanych dokumentów, który zapobiegnie powielaniu się opisów lub pomijaniu artykułów związanych z regionem,
- koordynacja prac bibliograficznych,
- pomoc merytoryczna nad opracowaniem bibliografii lokalnej,
- współpraca z bibliotekami powiatowymi i współorganizacja szkoleń z zakresu bibliografii regionalnej.
- bieżące uzupełnianie i przekazywanie na stronę internetową Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska informacji dotyczących prac Komisji.

Posiedzenia Komisji będą się odbywać przynajmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeb. Członkowie dolnośląskiej komisji zobowiązani są do współpracy z Zespołem do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Skład Komisji może ulec zmianie.

4. Bibliografowie poszczególnych placówek zobowiązani są do systematycznej pracy nad bibliografią regionalną oraz ustawicznego doskonalenia warsztatu bibliograficznego poprzez:
- uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z praca bibliografów,
- bieżące śledzenie materiałów metodycznych opracowanych i publikowanych przez Komisję ds. bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska,
- orientację w dokumentach normujących prace bibliograficzne (normy, Słownik JHP BN i wszelkie inne wytyczne dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego w opisie bibliograficznym na potrzeby bibliografii lokalnej).
Jednocześnie zobowiązuje się bibliografów do cyklicznej i samodzielnej korekty wprowadzonych do bazy opisów.


Przedstawiona propozycja została zaakceptowana. Na jej podstawie powstanie Porozumienie w sprawie tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w ramach DZB. Mam nadzieję, że uda się je podpisać jeszcze w tym roku.

Rozmawiano także o możliwości promowania Bibliografii Regionalnej na stronie domowej Urzędu Marszałkowskiego. Ustalono treść pisma kierowanego do Wydziału Kultury.

O efektach będziemy informować na bieżąco.

Dziękuję członkom Komisji ds. Bibliografii Regionalnej za wyrozumiałość i szybką reakcję w sprawie uwag do porozumienia. Postaram się więcej nie prosić Państwa o przygotowanie materiałów na wczoraj :)

Gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze jakieś uwagi i propozycje proszę o kontakt.

Joanna Gaworska-Wandas